Vattensituationen i Stockholms län

På den här sidan har vi samlat information om vattenförsörjning, vattenbrist, lantbruk och djurhållning samt tips för att spara på vattnet.

Vattenförsörjning

Cirka 95 procent av länets drygt 2,2 miljoner invånare får sitt dricksvatten genom allmän vattenförsörjning och Mälaren. För denna majoritet av befolkningen är det ingen risk att vattentäkten sinar. Däremot har vattenverken en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvattnet, vilket kan påverkas när vattenkonsumtionen ökar. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med att använda vattnet sparsamt.

Egen brunn

I stora delar av länet är grundvattennivåerna i de små magasinen mycket under det normala för årstiden. Det kan påverka de invånare som har enskild vattenförsörjning och får sitt vatten från grundvattnet. Vid varmt väder och torka kan vattenbristen bli akut för invånare som får sitt vatten från grävda eller borrade brunnar.

Länsstyrelsen uppmanar invånare med egen brunn att iaktta försiktighet med vattenuttagen. Det gäller särskilt i skärgården och kustnära områden där det även finns risk för saltvatteninträngning. Om saltvatten kommer in i en grundvattentäkt är vattnet otjänligt som dricksvatten lång tid framöver.

Kommunerna har ansvar för den allmänna vattenförsörjningen. Om du får ditt vatten från enskild brunn eller gemensamhetsanläggning är det fastighetsägaren som har ansvar för vattnets kvalitet och kvantitet. Om din brunn sinar kan din kommun informera dig om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Lantbruk och djurhållning

Vattenbristen kan drabba lantbruksföretag och djurhållare hårt. För att klara vattenförsörjningen kan det finnas behov att ta vatten från vattendrag, våtmarker eller sjöar. Vattenverksamhet kräver ofta att du ansöker om tillstånd eller anmäler verksamheten. Läs mer om vattenverksamhet och vad som gäller här.

Lantbrukets djur omfattas enligt 11 kap 11§ i miljöbalken av en jordbruksfastighets husbehovsförbrukning av vatten och det krävs därför inget tillstånd för vattenuttag för dessa djur. Om du har frågor om vattenförsörjningen till dina djur ska du i första hand vända dig till din kommun.

Begränsningar i vattenanvändningen

I vissa fall kan kommunen utfärda bevattningsförbud gällande den kommunala vattenförsörjningen. Vad bevattningsförbudet innebär kan variera lokalt. Länsstyrelsen kan ge rekommendationer om att inte ta ut vatten från sjöar och vattendrag.

Det är viktigt att bidra till att spara på våra vattentillgångar. Det kan man göra genom att till exempel inte vattna gräsmattan eller tvätta bilen, avstå från att fylla pooler och badkar, spara på vattnet när man duschar, fylla disk- och tvättmaskin innan den körs, laga droppande kranar och rinnande toaletter samt installera snålspolande kranar och toaletter.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll är att samordna och stödja kommuner i deras arbete med vattenbrist. Aktuell situation och om det finns behov av stöd undersöks i samband med Samverkan Stockholmregionens veckovisa samverkanskonferenser. Länsstyrelsen medverkar i Samverkan Stockholmsregionen tillsammans med 36 andra aktörer i regionen, däribland kommunerna. Länsstyrelsen är även tillsynsmyndighet för vattenverksamhet.

Vattenverksamhet

Mer information

Mer information om vattenläget i din kommun, eventuellt bevattningsförbud och vart du kan vända dig om du har behov av hjälp med din vattenförsörjning hittar du på din kommuns hemsida.

Om grundvattennivåerna finns att läsa på Sveriges geologiska undersöknings (SGU) hemsida.länk till annan webbplats

Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SMHI och SGU. Läs mer om detta på SMHI:s hemsida.länk till annan webbplats

Förra året tog Länsstyrelsen fram en handlingsplan för vattenbrist, apropå att det då var ovanligt låga grundvattennivåer i länet. Läs handlingsplanen här.PDF

Frågor och svar om vattenbrist på Jordbruksverkets hemsida.länk till annan webbplats

Kontakt