Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Angrepp av granbarkborre kan vara ett allvarligt problem för skogsbruket och skogsägaren och orsaka stora ekonomiska förluster. Därför finns regler i skogsvårdslagen om att färsk barrved över en viss nivå inte får lämnas kvar i skogen eftersom granbarkborre gynnas av detta.

Länsstyrelsen har anlitat expertis på granbarkborre och även kontaktat andra länsstyrelser, som berörts av tidigare års stormfällningar.

Att barrved lämnas i naturreservaten bedöms inte påverka mängden granbarkborre på landskapsnivå. Naturreservaten utgör endast tre procent av landytan i Norrtälje kommun. Det totala trycket från granbarkborre i landskapet påverkas i mycket högre grad av hur resterande del av skogsmarken sköts.

Det kan förväntas att granbarkborre kommer att etableras i flera av de naturreservat där barrved lämnas kvar. Påverkan av granbarkborre bedöms främst bli lokala och innebära att ytterligare träd i naturreservaten kommer att dö. Så småningom klingar angreppen av barkborre ut, och skadenivån återgår till en normal nivå.

För dig som är markägare

Lokala barkborreangrepp i naturreservat kan dock sprida sig till reservatens grannfastigheter. Till exempel om en vuxen granskog ligger nära ett angripet område i ett reservat. Är du markägare i anslutning till ett naturreservat och misstänker att det finns sådana risker, hör gärna av dig till Länsstyrelsen och nedanstående kontaktpersoner.

Samverkan

Länsstyrelsen Stockholm har samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala och Jönköpings län, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och har även haft samråd med sakkunnig på granbarkborre vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs mer

Om granbarkborre (Skogsstyrelsen)länk till annan webbplats

Om Granbarkborre (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats

Frågor och svar om granbarkborrar i skyddade områden i östra GötalandPDF

Om granbarkborrens roll i skogens ekosystem på Skogsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Enheten för naturskötsel