Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler sysselsatta men färre arbetsställen inom statlig sektor

Personer går på en trottoar utanför ett myndighetskontor. Himlen är färgad rosa av skymningen.

Foto: GAMMA-MAN, Mostphotos

Sysselsättningen har ökat inom statlig sektor samtidigt som antalet arbetsställen har minskat. Det visar länsstyrelsernas årliga kartläggning över den statliga närvaron och servicen i landet.

Under perioden 2020–2022 har sysselsatta inom statlig sektor blivit 12 000 fler i landet, det är en ökning med 4,5 procent. Antalet har ökat i samtliga län, men har varit störst i Västra Götaland med en ökning på 5,6 procent. Totalt var 278 000 personer sysselsatta inom statlig sektor 2022, varav drygt hälften arbetar i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Det fanns 82 100 statligt sysselsatta i Stockholms län 2022, antalet har ökat med 1 700 sedan år 2020. Den procentuella ökningen om 2,1 procent är något lägre jämfört med riket som helhet.

Färre arbetsställen

I Sverige finns 220 statliga myndigheter och 2 749 fysiska arbetsställen där verksamhet bedrivs. Jämfört med 2019 har en myndighet tillkommit samtidigt som antalet arbetsställen minskat med 102.

I merparten av länen har antalet arbetsställen minskat. I Stockholms län har minskningen varit störst. I Skåne, Södermanlands, Västerbottens och Västra Götalands län ökar i stället antalet arbetsställen något. I två län, Västernorrlands och Östergötlands län, är antalet arbetsställen oförändrat, säger Linda Wiklund, nationell samordnare av uppdraget Statlig närvaro och service.

Flera av de 220 myndigheterna har verksamhet i flera län och en del finns närvarande i alla län. I Stockholms län finns 153 statliga myndigheter representerade med totalt 430 arbetsställen. Jämfört med 2019 har antalet myndigheter i länet minskat med två och antalet arbetsställen med 31.

Besökskontor hos servicegivande myndigheter

Elva myndigheter erbjuder vägledning, råd och hjälp med ärenden antingen via myndigheternas egna besökskontor eller vid Statens servicecenters servicekontor. Antalet besökskontor hos de servicegivande myndigheterna har endast förändrats marginellt för de flesta av myndigheterna mellan åren 2021 och 2024. Däremot har Statens servicecenter utökat med 27 kontor i landet under tidsperioden.

Samtliga elva servicegivande myndigheter går att nå för personligt besök i Stockholms län, antingen via eget besökskontor eller Statens servicecenter. I länet finns 65 egna besökskontor hos de servicegivande myndigheterna, antalet har ökat med tio de senaste två åren.

Nationell rapport: Kartläggning av statlig närvaro och service 2024 Länk till annan webbplats.

Regional rapport: Statlig närvaro och service 2024 i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Servicegivande myndigheter

I länsstyrelsernas uppdrag ingår en fördjupad beskrivning av elva servicegivande myndigheter: Polismyndigheten, Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statens servicecenter, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet och CSN.

Statens servicecenter tillhandahåller statlig service för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket på samtliga servicekontor samt för Migrationsverket vid ett urval av kontoren.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss