Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utvärdering visar att stödsamtal till unga som lever i hederskontext kan ge förbättrad hälsa

Skiss av ett hus och texten "Origo". Färger i gult och lila.

Illustration: Linnea Blixt

Unga som lever med hedersrelaterat våld och förtryck och får stödsamtal vid det regionala resurscentrumet Origo mår bättre, upplever mer motståndskraft och känner mindre skam jämfört med innan de sökte stöd. Det kan Länsstyrelsen Stockholm konstatera genom en utvärdering, som för första gången mäter effekterna av stödet som ges till unga som lever i en hedersrelaterad kontext.

Länsstyrelsen Stockholm har i samverkan med det regionala myndighetsgemensamma resurscentrumet mot hedersrelaterat förtryck och våld (Origo) samt forskare vid Marie Cederschiöld högskola följt unga som fått stödsamtal vid Origo för att utvärdera effekterna av dem. Syftet har varit att undersöka hur råd- och stödsamtalen fungerar utifrån de ungas egna upplevelser.

Resultatet är unikt i sitt slag då vi saknat forskningsbaserad kunskap i Sverige om effekterna av det stöd som ges till personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, säger Maria Billinger, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Utvärderingen visar att unga som vänder sig till Origo är begränsade i sina liv och valmöjligheter. Endast drygt hälften av ungdomarna får själva välja hur de ska klä sig, hur de ska se ut och vilka kompisar de ska ha. Denna siffra kan jämföras med 98 procent i en jämförelsegrupp med andra unga personer. Ungdomarna som kommer till Origo har också påtagligt oftare varit utsatta för psykisk och fysisk misshandel än andra ungdomar. Ungefär hälften av ungdomarna har vid upprepade tillfällen blivit knuffade, dragna i håret eller slagna med handen och cirka en tredjedel har erfarenhet av grövre våld vid upprepade tillfällen. I jämförelsegruppen finns endast någon enstaka procent med liknande erfarenheter. Även när det gäller psykiskt våld är skillnaderna stora.

Bättre självkänsla och psykisk hälsa

Origo ger råd, stöd och vägledning – och stödsamtalen ger goda resultat, visar utvärderingen. Ungdomarna som deltagit i studien uppger att deras motståndskraft ökade samtidigt som skamkänslorna minskade i takt med att stödsamtalen pågick. De största förändringarna syns i självkänsla och psykisk hälsa, som var i nivå med jämförelsegrupperna efter stödsamtalens slut.

Ungdomarna beskriver att samtalsstödet på Origo har gett dem förståelse för sin livssituation och fått dem att må bättre. De har också fått ökad förståelse för sina känslor och reaktioner samt lättare att förstå sina anhörigas beteenden och varför situationen ser ut som den gör. Den samlade bilden är att ungdomarna både är mycket nöjda och mår påtagligt bättre efter att de har fått stöd på Origo.

Det vi ser i utvärderingen är otroligt viktigt för utvecklingen av det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, både i Stockholms län och i resten av landet. Som myndighet har Länsstyrelsen en viktig roll att spela när det gäller att bidra till kunskapsutveckling och att den nya kunskapen kommer ut i verksamheter och bidrar till att utveckla dem. Det hoppas vi kunna bidra med både genom denna rapport och genom fortsatt samverkan med Origo, säger Maria Billinger.

Origo är ett samarbete mellan Region Stockholm, länets alla kommuner och polisregion Stockholm, men driften av verksamheten svarar Stockholms stad för. Vid sidan om stödsamtalen till unga mellan 13 och 26 år erbjuder Origo även konsultativt stöd till yrkesverksamma och utbildning.

Att Origo fått möjlighet att ingå i en så omfattande utvärdering har varit uppskattat. Det positiva resultat som framkommit gällande Origos samtalsstöd till ungdomar är en bekräftelse på att det stöd vi erbjuder är hjälpsamt och det inspirerar till fortsatt arbete. Vi kommer att se över ytterligare utvecklingsmöjligheter vad avser samtalsstödet till ungdomar men också stödet till yrkesverksamma och hur vi kan nå ut med kunskap till ännu fler, säger Sofia Gessler Doberhof, chef för enheten för stöd och skydd på Stockholms stads socialförvaltning.

Rapport: Origos samtalsstöd för ungdomar som växer upp i en hederskontext – en utvärdering Länk till annan webbplats.

Rapport: Origos samtalsstöd för ungdomar som växer upp i en hederskontext – en sammanfattning Länk till annan webbplats.

Om studien

Utvärderingen omfattar tre typer av material som tillsammans ger en bred beskrivning av Origos råd- och stödarbete:

  • Enkätdata av ungas svar på frågor inför första, femte, tionde och slutligen efter femtonde samtalet. Totalt besvarade 66 ungdomar (60 tjejer, fem killar och en med annan könsidentitet) enkäten efter det första besöket, 31 ungdomar (29 tjejer, en kille och en med annan könsidentitet) efter det femte besöket, 23 ungdomar (22 tjejer och en kille) efter det tionde besöket och 13 ungdomar (tolv tjejer och en kille) efter det femtonde besöket.
  • Samtalsledarens anteckningar efter varje besök.
  • Intervjuer med 25 unga som fått stöd hos Origo.

Utvärderingen har genomförts av forskare vid Marie Cederschiöld högskola.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss