Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Projekt för att förbättra vårt vattens kvalitet avslutas med fotoutställning

Collage av fyra fotografier från EU-projektet Rich Waters. Bilderna är från vattenmiljö.

Naturfotografen Johan Hammar har tagit bilder från delprojekten inom Rich Waters. Foto: Johan Hammar

I sju år har Länsstyrelsen tillsammans med flera andra aktörer arbetat gemensamt inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters för att förbättra vattenmiljön i vårt närområde. Genom naturfotografen Johan Hammars bilder visar vi nu upp exempel på åtgärder från projektet och hur vi hanterar några av alla allvarliga miljöproblem som påverkar vattenkvaliteten. I Stockholm visas fotoutställningen i Munkbrohamnen i Gamla stan från den 14 juni fram till slutet av augusti.

Tillgång till rent dricksvatten och friska, livskraftiga sjöar och vattendrag är en förutsättning för att människor, djur och växter ska kunna leva och må bra. Våra vatten är en oumbärlig resurs och en källa till nytta, nöje och rekreation. Samtidigt är många svenska vatten övergödda och förorenade av miljögifter. Dammar och kraftverk hindrar fisk från att vandra till sina lekområden och miljön kring åar och älvar utarmas.

Länsstyrelsen Stockholm har de senaste sju åren varit med och deltagit i flera delprojekt inom Rich Waters för att bidra till bättre vattenkvalitet inom Norra Östersjöns vattendistrikt.

Vi har bland annat varit med och arbetat fram en handbok för strategisk kommunal vattenplanering. Arbetsmodellen ger stöd till kommuner hur de kan strukturera sitt vattenarbete för en mer sammanhållen planering. Dessutom bidrar den till att underlätta genomförandet av åtgärder och skapar mer resurseffektiva organisationer, säger Anders Lindblom, chef för Länsstyrelsens enhet för miljöanalys.

Länsstyrelsen har också varit med att ta fram en metod som rör vattenplaner för gårdar och avrinningsområden. Metoden innebär att enskilda lantbrukare och hästhållare får rådgivning om att identifiera lämpliga åtgärder för att minska fosfor- och kväveutsläppen till sjöar, vattendrag och kustvikar. Andra exempel på delprojekt där vi medverkat är framtagande av verktyg för att hitta sjöar och kustvatten med onaturligt hög fosforbelastning från sjöbotten samt medverkan i fullskalig sjörestaurering av sjön Norrviken i Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner.

Insatserna har gett resultat

Nyttan med projektet är tydlig. Alla delprojekt som har ingått i Rich Waters har bidragit till faktiska åtgärder, ökad kunskap och nya erfarenheter.

Länsstyrelsen fortsätter att arbeta för att vårt vatten ska må ännu bättre och att dra nytta av de resultat som kommit ut av projektet. Bland annat kommer analysresultat av miljögifter till användning i vårt arbete med vattenförvaltning och i vårt tillsyns- och prövningsuppdrag. Ett annat bra exempel är att den handbok för vattenplanering som tagits fram kommer fortsätta användas för att ge stöd till våra kommuner i deras viktiga vattenarbete, säger Anders Lindblom.

Den 14 juni startar fotoutställningen i Stockholm, som också har visats och ska visas på andra orter runtom i landet, för att ge allmänheten en bild av hur vårt vatten mår och hur de olika delprojekten bidragit till förbättringar.

Fotografen Johan Hammar har bidragit med fantastiska bilder som visar vattnets tillstånd och vikten av vårt gemensamma arbete för en renare miljö, säger Ander Lindblom.

Fotoutställningen Krafttag för bättre vatten

Naturfotografen Johan Hammar har fotograferat bilderna till utställningen "Krafttag för bättre vatten", som avslutar Rich Waters. Han har erfarenhet av att fotografera vatten och har under flera år dokumenterat svenska sötvatten, både från luften och under ytan. Johan har gett ut boken "Sötvatten – en värld av liv" och blev 2019 utsedd till Årets naturfotograf av Naturvårdsverket. Under många år har han också arbetat som biolog med inriktning på sötvatten och vattenvårdsåtgärder.

Utställningen visas i Munkbrohamnen i Stockholm från den 14 juni till slutet av augusti 2024. Den är kostnadsfri och öppen för allmänheten. Stockholms stad, som var aktivt involverad i två delprojekt inom temaområde miljögifter, har planerat utställningen.

Rich Waters

Rich Waters är Sveriges första projekt inom EU:s miljöprogram LIFE IP och har pågått under åren 2017–2024. Rich Waters har bestått av 20 delprojekt som genomförs i Norra Östersjöns vattendistrikt (Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län). Myndigheter, kommuner, företag, universitet och vattenvårdsförbund har bidragit med ny kunskap och bättre metoder för att tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar vattnets kvalitet och livskraft. Målet har varit att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön.

Rich Waters – ett samarbete för våra gemensamma vatten

Webbplatsen Rich Waters Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss