Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myndighetsgemensamt arbete för att motverka att barn hamnar i kriminalitet etablerat i hela landet

En ung man sitter med ryggen åt oss och blickar ut över en sjö.

Foto: Mostphotos.

Sedan slutet av 2023 arbetar Länsstyrelsen Stockholm tillsammans med sex andra länsstyrelser och sju myndigheter för att motverka att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk. Nu är regional samverkan etablerad i hela landet och lokal samverkan pågår i de mest prioriterade områdena.

I en delredovisning av uppdraget som myndigheterna har överlämnat till regeringskansliet den 31 maj 2024, framgår det att arbetet hittills har resulterat i att regionala samverkansråd har etablerats i Sveriges sju polisregioner. Råden har bland annat inventerat befintlig samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för att se hur arbetet med barn och unga som löper risk att hamna i organiserad brottlighet, eller som redan är involverade i kriminella nätverk, kan förstärkas och utvecklas. Råden har redan identifierat behov av olika kompetenshöjande insatser och kunskapsutbyte.

Etableringen av lokal samverkan pågår och sker stegvis i de mest prioriterade områdena. Den lokala samverkan behöver skapa snabbare kontaktvägar och bättre samarbete mellan myndigheter och andra aktörer när barn och unga riskerar att begå eller begår grova brott.

Det här uppdraget är väldigt viktigt för att förebygga och bekämpa att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk. Vi har etablerat vårt regionala samverkansråd under våren och några lokala råd har haft sina första möten. Nu ser vi fram emot att fler lokala samverkansråd bildas, säger Petra Tammert Seidefors, regional Bob-samordnare på Länsstyrelsen Stockholm.

Regeringsuppdrag till länsstyrelserna och sju andra myndigheter

Samverkansstrukturen går under namnet Bob (barn och unga i organiserad brottslighet) och bygger på ett uppdrag som regeringen har gett till Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och länsstyrelserna.

Arbetet drivs genom ett nationellt samverkansråd, sju regionala samverkansråd och lokala samverkansråd vilka utgår från Polismyndighetens lokalpolisområden. På nationell och regional nivå bedrivs arbetet på strategisk nivå, medan arbetet i de lokala samverkansråden ska riktas mot enskilda barn och unga.

Länsstyrelsen Stockholm samordnar det regionala arbetet för polisregion Stockholm där även Gotlands län ingår.

Läs mer i den myndighetsgemensamma delredovisningen av Bob-uppdraget Pdf, 522.8 kB.

Syftet med Bob-strukturen är att

  • förstärka och effektivisera arbetet med att motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet
  • säkerställa effektiva och ändamålsenliga åtgärder för de som är inblandade i grov kriminalitet
  • identifiera framgångsfaktorer och metoder samt sprida kunskap om dessa
  • identifiera nya arbetssätt med målgruppen
  • utgå från individens eller målgruppens behov
  • länka samman arbetet med målgruppen genom samverkansråd på nationell, regional och lokal nivå.

Kontakt

Petra Tammert Seidefors

Utvecklingsledare

Telefon 010-2232305

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss