Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny vägledning − fridlysta arter i detalj- och översiktsplanering

En liten svart "Större vattensalamander" med stora ögon sitter på en sten.

Större vattensalamander. Foto: Mostphotos

Vad behöver kommunerna göra i samband med arbetet att ta fram en ny detaljplan? De ska bland annat ta hänsyn till naturvärdena på plats. Länsstyrelsen Stockholm har därför tagit fram vägledningen ”Fridlysta arter i detalj- och översiktsplanering” för att underlätta arbetet.

Syftet med vägledningen är att ge stöd till länets kommuner när de tar fram planer enligt plan- och bygglagen (PBL). Vägledningen ger en kortfattad information om fridlysta arter, vad som gäller enligt artskyddsförordningen och hur dessa regler kan påverka planeringen.

Vägledningen tar upp vad kommunerna och andra aktörer behöver tänka på när de tar fram detaljplaner och översiktsplaner när det gäller fridlysta arter, säger Anna Lundell, handläggare på enheten för natur- och viltärenden.

Fridlysta arter

I Sverige finns ungefär 50 000 kända växt- och djurarter. Av dessa är cirka 585 fridlysta i hela landet. Bland annat är alla våra vilda fåglar, fladdermöss, grod- och kräldjur samt orkidéer fridlysta. Utöver det finns arter som enbart är fridlysta i vissa län. I Stockholms län finns runt 275 fridlysta arter. Av dessa är cirka 170 fågelarter som häckar någorlunda regelbundet i länet.

Miljökvalitetsmål − ett rikt växt- och djurliv

Sverige har inom FN:s konvention för biologisk mångfald åtagit sig att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt. För att hejda förlusten av biologisk mångfald har Sveriges riksdag bland annat fastställt miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”. En precisering av målet är att bevarandestatusen för, i Sverige naturligt förekommande, naturtyper och arter ska vara gynnsam och för hotade arter ska statusen förbättras.

Publikation: Fridlysta arter i detalj- och översiktsplanering Länk till annan webbplats.

Hotade djur och växter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss