Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kartläggning av brottslighet och otrygghet i Stockholms län

Illustration av kartbild över Stockholms län.

Den grova brottsligheten, i form av skjutningar och sprängningar, är fortsatt allvarlig i länet. Antalet livskvalitetsbrott har ökat något, det vill säga brott och ordningsstörningar som påverkar tryggheten i vardagen. Det visar den senaste kartläggningen av brottsutveckling och otrygghet i Stockholms län.

Varje år ställs en regional lägesbild samman över livsvillkor, brottslighet, narkotikabruk och otrygghet i Stockholms län. Syftet är att identifiera brottsområden och platser som vinner på utvecklad samverkan mellan lokala och regionala aktörer.

Med den här regionala lägesbilden har kommuner och andra aktörer i länet ett bra stöd för att i samverkan genomföra lokala orsaksanalyser och lägesbilder. Det blir en bra plattform för det brottsförebyggande arbetet, säger Åsa Ryding, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Stockholm och ordförande i Samverkan Stockholmsregionen (SSR).

Lägesbilden för Stockholms län 2023 visar att skjutningar och sprängningar ligger på en oroande nivå, att livskvalitetsbrotten ökar något medan känslan av otrygghet ligger på en oförändrad nivå.

Skjutningar och sprängningar på en oroande nivå

Stockholms län befinner sig i en situation där den grova brottsligheten i form av skjutningar och sprängningar har fått en stor påverkan på samhället. Antalet skjutningar har visserligen minskat sedan 2020, men allvarlighetsgraden har ökat. Särskilt oroande är att allt fler minderåriga pojkar utför skjutningar och sprängningar samt att fler utomstående drabbas.

Livskvalitetsbrotten ökar något men stora skillnader i länet

Livskvalitetsbrotten ökade något 2023. Ökningen handlar främst om fler registrerade skadegörelsebrott. Sett över flera år är trenden att livskvalitetsbrotten minskar.
Kartläggningen visar också på stora skillnader mellan länets 26 kommuner, exempelvis har Stockholms stad flest livskvalitetsbrott per 10 000 invånare medan Vaxholm har lägst.

Otryggheten på oförändrad nivå – oro inför framtiden

Otryggheten i Stockholms län ökade mellan 2011 och 2019, men har därefter legat på en stabil nivå. Drygt 40 procent av länets invånare uppgav 2023 att de någon gång de senaste tolv månaderna upplevt rädsla eller otrygghet i sitt bostadsområde kvälls- och nattetid. Otryggheten varierar mellan kommuner och är generellt högre bland unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Högst andel som känner sig otrygga finns bland boende i Botkyrka medan andelen är lägst i Vaxholm.

Många är oroade över brottslighetens utveckling. 44 procent trodde 2023 att tryggheten i Stockholms län kommer att försämras. 52 procent kände oro över brottsligheten i samhället.

Den ökade oron över brottslighetens utveckling måste vi ta på stort allvar. Den påverkar tilltron till myndigheter och tilliten till samhället. Därför är det viktigt att vi fördjupar samverkan mellan myndigheter och noga följer utvecklingen, säger Mikael Jeppson, samordningschef på SSR.

Regional lägesbild, lägesbildstockholm.se Länk till annan webbplats.

Rapport: Regional lägesbild – om livsvillkor, brott, narkotika samt otrygghet i Stockholms län 2023 Länk till annan webbplats.

Lägesbild om livsvillkor, brott, narkotika samt otrygghet i Stockholms län 2023

Den regionala lägesbilden är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Stockholm, Polismyndigheten Region Stockholm, Tullverket, Kriminalvården, kommunerna i Stockholms län företrädda av Stockholms stad, Sollentuna, Järfälla, Södertälje och Värmdö samt samordningskansliet för Samverkan Stockholmregionen (SSR). Per-Olof Hallin, professor emeritus, urbana studier vid Malmö universitet, har deltagit med expertkunskaper kring analys av livsvillkor, brottslighet och otrygghet.

Rapporten grundar sig bland annat på brottsstatistik, Länsstyrelsens medborgarundersökning 2023 samt Polisens och kommunernas regionala trygghetsmätning.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss