Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya siffror visar sämre ekonomi och fortsatt lägre lyckonivåer bland Stockholms läns invånare

Oskarp bild på en folksamling.

Foto: Mostphotos

Det är pessimistiska siffror som framkommer i årets upplaga av Länsstyrelsen Stockholms stora medborgarundersökning. Betydligt fler anser nu att den privata ekonomin har försämrats jämfört med mätningen för två år sedan. Den känslan återspeglar sig också i hur man skattar nöjdheten med livet. Den lägre lyckonivån, som blev synlig för första gången vid förra mätningen, håller i sig. Dessutom ökar andelen som tror att tryggheten i länet kommer att försämras.

Länsstyrelsen har genomfört medborgarundersökningen bland länets invånare vartannat år sedan 2011. Årets mätning visar över lag dystrare siffror än vanligt.

Vi ser en orolig omvärld på flera plan – det ekonomiska läget, krig i vårt närområde och ett ofattbart våld inom vårt lands egna gränser. Nu börjar det kännas ordentligt, både i hjärtat och i plånboken. Så här pessimistiska har stockholmarna inte varit sedan mätningarna började göras. Nu är det viktigare än på mycket länge att kraftsamla för att vända den negativa utvecklingen, säger Stockholms läns landshövding Anna Kinberg Batra.

Färre är nöjda med sin ekonomi

I frågorna som rör ekonomi syns en tydlig nedgång i hur länsinvånarna ser på sin privatekonomi jämfört med förra mätningen. Andelen som uppger att den egna ekonomin har försämrats under de senaste två åren har fördubblats sedan förra mätningen och uppgår nu till 37 procent. Och andelen som uppger att den egna ekonomin har förbättrats minskar från 34 till 19 procent. Andelen som är nöjd med sin ekonomi minskar från 57 till 49 procent, vilket är den lägsta nivån sedan medborgarundersökningens första mätning för tolv år sedan.

Sammantaget är det tydligt att invånarnas bedömning av såväl den svenska ekonomin som privatekonomin har dämpats betydligt. Däremot finns inga tydliga tecken på att betalningsförmågan förändrats i någon större utsträckning, säger Per Bark, analyschef på Länsstyrelsen.

Fler tror att tryggheten kommer försämras

Upplevelserna av otrygghet har ökat över tid, men sjönk 2021. På ett övergripande plan är siffrorna oförändrade vid årets mätning. 19 procent av länsinvånarna har någon gång under de senaste tolv månaderna känt sig rädda eller otrygga i sitt bostadsområde under dagtid. Motsvarade siffra för kvälls- och nattetid är 42 procent. Däremot är det allt fler som ser negativt på länets framtida utveckling. 44 procent tror att tryggheten kommer att försämras, vilket är en ökning med sex procentenheter sedan 2021 och 20 procentenheter sedan 2011. Även när det gäller barn och ungas uppväxtvillkor och integration ökar andelen pessimister.

Vår hypotes var att upplevelserna av otrygghet skulle återgå till 2019 års nivåer, men så blev det inte. Likväl är otryggheten större i dag än för tio år sedan. Frågorna i undersökningen handlar om vad man har varit med om på ett personligt plan det senaste året, möjligen speglar resultatet att antalet otrygga tillfällen på individuell nivå är oförändrat samtidigt som allt fler tar större intryck av oroliga händelser i vår omvärld och av det gör bedömningen att tryggheten i länet är på väg att försämras, säger Gunhild Graseman, analytiker på Länsstyrelsen.

Ingen återgång till tidigare lyckonivåer

Perioden 2011–2019 var andelen som var nöjda med livet mer eller mindre konstant. Vid mätningen 2021 hade andelen dock minskat från 92 till 88 procent. I år är siffran densamma.

Det är ingen jättestor minskning, men vid mätningen 2021 blev det ändå tydligt att något hänt som påverkade resultatet. Då var det lätt att dra paralleller till pandemin och restriktionerna som vi levde med vid den tidpunkten. Nu hade vi nog trott att känslan av lycka skulle öka men så blev det inte, säger Per Bark.

Medborgarundersökning i Stockholms län 2023, inklusive bilagor Länk till annan webbplats.

Medborgarundersökningen 2023

Drygt 8 800 personer i åldrarna 18–85 har svarat på Länsstyrelsen Stockholms medborgarundersökning 2023. Frågorna handlar om ekonomi, trygghet, boende, arbete, miljö, kommunikationer, förtroende för samhällsfunktioner med mera.

Resultatet presenteras i tre delar: ekonomi, trygghet samt befolkning och bostäder. Utöver vad som presenteras i rapporten finns resultatet uppdelat på läns- respektive kommunnivå samt fördelat på kön, ålder samt svensk eller utländsk bakgrund. Allt underlag finns på sidan "Medborgarundersökning" på Länsstyrelsens webbplats.

Medborgarundersökning

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss