Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Föräldrar i utsatta områden önskar mer stöd och ökad närvaro av myndigheter

Illustration med en mamma tillsammans med sin son på ett torg.

Illustration: Falko Grentrup

Rädslan för våldsdåd och oron över vad barnen gör på fritiden är stor hos många familjer i Stockholms län. Föräldrar i utsatta områden vill ha ett mer tillgängligt föräldrastöd och önskar att myndigheter ska finnas tillgängliga i närområdet, inte minst för att öka tilliten till dessa. Det framkommer i den intervjustudie som Länsstyrelsen har gjort med föräldrar i några av länets utsatta områden.

Alla föräldrar i Sverige har rätt till föräldraskapsstöd, vilket innebär tillgång till insatser, aktiviteter och verksamheter som stärker föräldraförmågan samt relationen mellan förälder och barn. Men många av insatserna når inte ut, särskilt inte till föräldrar i områden som Polisen definierar som särskilt utsatta.

För att få mer insikt om föräldrarnas egna upplevelser har Länsstyrelsen genomfört en intervjustudie med 31 föräldrar. Studien är en del av ett kunskapsunderlag som Länsstyrelsen tar fram inom uppdraget om brottsförebyggande föräldraskapsstöd.

Vi vet att kommuner, regioner och andra aktörer har bra stöd att erbjuda. Men vi vet också att stödet inte når alla föräldrar. Med den här studien vill vi ta del av föräldrarnas egna röster för att få ökad kunskap om hur offentliga aktörer kan nå fler föräldrar och hur stödet bör utformas, säger Lina Devgun, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

I studien beskriver föräldrarna hur det eskalerade våldet medför oro. De försöker skydda sina barn från att utsättas för brott eller att de dras in i kriminell verksamhet. Merparten av föräldrarna lyfter fram hur viktigt det är att barnen har en meningsfull fritid som håller dem sysselsatta efter skolan och under skollov.

Personliga mötet är centralt

Förutom ett tillgängligt föreningsliv har de också önskemål om att offentliga aktörer är närvarande i bostadsområdet. De efterlyser mötesplatser som öppna förskolor, familjecentraler eller aktivitetshus i områden där sådana inte finns i dag, där det kan uppstå gemenskap mellan föräldrar och där det finns möjlighet att få personlig kontakt med myndigheter och andra aktörer. Föräldrarna lyfter fram att det personliga mötet är avgörande för att upprätthålla förtroende för och tillit till offentliga aktörer. Några av föräldrarna betonar dessutom vikten av att socialtjänsten finns i närområdet för att bemöta rykten och falsk information.

Intervjupersonerna vill ta del av föräldrastödskurser, men för att delta finns önskemål om att myndigheterna behöver jobba på nya sätt. Det räcker inte med skriftliga utskick och anslag utan det krävs information på olika språk och via olika kanaler, allra helst via lokala nyckelpersoner eller så kallade brobyggare som föräldrarna har förtroende för.

Det är viktigt att föräldrastödet som finns anpassas och når ut även till familjer i utsatta områden. Genom att först bygga upp tillit och fungerande arbetssätt kan vi nå fler föräldrar med stödjande insatser vilket kan bidra till stärkta relationer och tryggare familjer. Det i sin tur kan leda till att förebygga och bekämpa kriminalitet bland barn och unga, säger Lina Devgun.

Rapport: ”Oroa dig inte mamma, det är bara skottlossning – intervjuer med föräldrar i utsatta områden i Stockholms län” Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att ge stöd till kommuner, Regionen och andra aktörer i deras arbete med föräldraskapsstöd i utsatta områden. Målet är att föräldrar ska få en ökad och jämlik tillgång till stöd från samhället. Satsningen ska också bidra till att förebygga kriminalitet bland barn och unga. Uppdraget pågår från 2023 till och med 2026.

Föräldraskapsstöd i utsatta områden

Utsatta områden

Polisens definition av utsatta områden: Geografiskt avgränsade områden som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Stockholms län har 28 utsatta områden.

Utsatta områden, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss