Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av kommunernas arbete med klimatanpassning

Vitt flerbostadshus inbäddat i grönska, tidig höst.

Foto: Samuel Karlström.

I ett förändrat klimat ökar riskerna för oönskade klimatrelaterade händelser. Kommunerna spelar en central roll i klimatanpassningsarbetet. Av Länsstyrelsens uppföljning av arbetet 2022, framgår att majoriteten av länets kommuner arbetar med frågorna, men att graden av systematiskt arbete varierar.

Länsstyrelsen har i uppdrag att regelbundet följa upp hur det går för kommunernas klimatanpassningsarbete. Den senaste uppföljningen, som har genomförts i samarbete med SMHI, finns nu sammanställd.

Enligt uppföljningen arbetar 25 av 26 länets kommuner med klimatanpassning. En majoritet av kommunerna har angett att det finns politiskt antagna beslut för att arbeta med klimatanpassning på lokal nivå. 15 av 26 kommuner har även påbörjat arbetet med att inkludera klimatrisker i framtagandet av kommunala risk- och sårbarhetsanalyser.

Det handlar till exempel om att kartera områden som är extra utsatta för översvämning vid skyfall eller där det kan bildas värmeöar i händelse av långvariga värmeböljor, säger Samuel Karlström, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen.

En handfull kommuner hade vid tidpunkten för uppföljningen tagit fram faktiska handlingsplaner för klimatanpassning. Sedan dess har ett antal fler kommuner tagit fram handlingsplaner. Bland annat genom stöd och finansiering från Länsstyrelsen.

Främst tre av sju nationella utmaningar aktuella i Stockholms län

I den nationella strategin för klimatanpassning har regeringen pekat ut sju utmaningar som särskilt angelägna. Av de åtgärder som hittills vidtagits i Stockholms län återfinns de flesta inom de tre områdena ”biologisk mångfald och ekologiska effekter”, ”översvämning” samt ”höga temperaturer”.

I rapporten finns en sammanställning på många olika klimatanpassningsåtgärder som kommunerna har genomfört. Några exempel är att

  • identifiera områden där värmeöar kan uppstå
  • återplantera träd för att skapa skugga på bland annat förskolegårdar
  • ta fram en handlingsplan inom äldrevården för att hantera värmeböljor
  • analysera översvämningsrisk för befintligt och framtida fastighetsbestånd
  • tillämpa grönytefaktor på kvartersmark vid exploatering
  • skapa strandängar och våtmarker
  • välja arter som är härdiga i olika klimat och växer bra i många olika typer av jordar och temperaturer för att gardera oss för olika scenarier
  • ta fram handbok för gaturum som bland annat syftar till att tydliggöra värdet av grönytor i alla skalor.

Kommunerna genomför också flera åtgärder i arbetet inom andra områden som samtidigt gynnar klimatanpassningen och gör samhället mer motståndskraftigt. Ett exempel på det är naturvårdande åtgärder som ökar den biologiska mångfalden, säger Samuel Karlström.

Nästa uppföljning av kommunernas arbete med klimatanpassning och medföljande lägesbild planeras till 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss