Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppdaterad lägesbild gällande länets mest förorenade områden

Karta över Stockholms län med blå punkter inlagda.

Karta. Punkterna markerar femton av de trettio förorenade områden i Stockholms län som bedöms ha störst behov av någon typ av insats. Källa: Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsen har uppdaterat programmet för förorenade områden i Stockholms län. Programmet redogör för kommunernas och Länsstyrelsens arbete med förorenade områden. Uppföljningen visar att få nya åtgärder vidtas i de områden där behovet av insats bedöms vara störst.

Arbetet med förorenade områden är en del av det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige och omfattas av miljömålet ”Giftfri miljö”. Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar att samordna, planera och prioritera arbetet. Dessutom vägleder vi kommunerna i deras arbete med förorenade områden.

Nu har Länsstyrelsen, efter samråd med kommunerna, uppdaterat det regionala programmet för förorenade områden i Stockholms län inför 2024. Programmet uppdateras årligen och ger en övergripande bild av hur arbetet fortgår.

Arbetet går långsamt framåt. Flera kommuner uppger vid vår uppföljning att de inte har tillräckliga resurser för att arbeta med tillsyn av förorenade områden som orsakats av nedlagda verksamheter, säger Elin Löfgren, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Medel finns att söka

Grundprincipen i arbetet med förorenade områden är att den som är ansvarig för föroreningen ska betala för de utredningar och åtgärder som krävs för att åtgärda den. Länsstyrelsen och kommunerna är tillsynsmyndigheter som kan ställa krav på att den som orsakat föroreningen ska utreda och åtgärda eventuella risker.

I de fall det saknas en ansvarig verksamhetsutövare för en föroreningsskada kan statliga bidrag eller stöd sökas av kommunen. En nyckel för att kunna åtgärda objekt där ansvarig saknas är dock att kommunen måste ta på sig huvudmannaskapet för att driva projektet.

De senaste åren har budgeten för statligt finansierade åtgärder varit hög, och Naturvårdsverket har flaggat för att den är fortsatt hög fram till år 2027. Vi vill verkligen uppmana kommunerna att passa på att nyttja de medel som avsatts för detta. Som det är nu har medel till åtgärder där det inte finns någon ansvarig inte har kunnat användas upp, vilket är synd, säger Elin Löfgren.

Uppdaterad lista över länets högst prioriterade förorenade områden

Det regionala programmet innehåller bland annat en lista över förorenade områden i länet som bedöms kunna utgöra en mycket stor risk för människors hälsa eller för miljön. Av listan framgår de trettio områden som bedöms ha störst behov av någon typ av insats. Det kan handla om exempelvis undersökning, sanering eller skyddsåtgärd.

För majoriteten av områdena på prioriteringslistan återstår det mycket arbete för att komma i mål med de åtgärder som behövs. Vid några områden pågår statligt finansierade undersökningar eller åtgärder. För några områden vidtas även vissa åtgärder i samband med pågående exploatering inför nya bostadsprojekt, berättar Elin Löfgren.

Länets arbete med förorenade områden
Regionala programmet motsvaras av information på undersidorna ”Förutsättningar för arbetet”, ”Mål, strategi och prioritering”, ”Pågående och kommande arbete” samt ”Genomfört arbete”.

Fullständig prioriteringslista, förorenade områden i Stockholms län 2024 (pdf) Pdf, 174.8 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss