Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tvärnit på länets bostadsmarknad – byggandet faller med 70 procent

Husbygge.

Foto: Christina Fagergren

Situationen på bostadsmarknaden har sällan varit sämre. Bristen på bostäder till överkomliga kostnader växer för varje år och sedan ifjol har situationen försämrats ytterligare – hushållens höga skuldsättning har blivit ett reellt problem samtidigt som byggandet kollapsar till 1990-talets nivåer. Konsekvenserna beräknas bli kännbara för både hushåll och företag. Det framkommer i Länsstyrelsens årliga rapport om bostadsmarknaden i länet.

I många år har Stockholms län haft ett underskott på bostäder till en rimlig kostnad. Den stora andelen nyproduktion har i stället gjort att det funnits gott om bostäder som är dyra att köpa och hyra. Men nu minskar även nyproduktionen kraftigt. Länsstyrelsen bedömer att strax över 4 000 nya bostäder kommer att börja byggas i år. Det innebär en minskning med 70 procent jämfört med förra året, då drygt 14 000 bostäder påbörjades. Nästa år bedöms nedgången fortsätta till cirka 3 000 påbörjade bostäder.

Nu färdigställs bostäder som började byggas under de senaste åren. Konsekvenserna av kollapsen av bostadsbyggandet, som är i stil med 1990-talets nivåer, kommer vi se först om några år. Då kommer vi ha ett underskott på alla typer av bostäder, även nyproduktion, säger Stockholms läns landshövding Anna Kinberg Batra.

För att klara länets demografiska bostadsbehov krävs att ungefär 600 nya bostäder färdigställs varje år per 1 000 nya invånare. De senaste åtta åren har tillskottet landat på i snitt 500 bostäder per 1 000 nya invånare. Den kraftiga nedgången av nya bostäder som nu väntas kommer alltså innebära att bostadsförsörjningen blir ännu mer eftersatt. Något som kommer bli kännbart för länet på flera sätt.

Det kärva ekonomiska läget med höga räntor och inflation påverkar hushållsekonomin och med det möjligheten och viljan att investera i nya bostäder. Samtidigt är det tufft för hela byggbranschen, som innefattar en mängd olika yrkesgrupper och företag. Utöver höga byggkostnader innebär kollapsen av nybyggandet att jobben blir betydligt färre, vilket i förlängningen leder till varsel och konkurser. Förutsättningarna för bostadsbyggande har sällan varit dystrare, säger Anna Kinberg Batra.

Flera delar av samhället påverkas

Utöver svårigheterna för hushållen och byggbranschen påverkas även näringslivet, välfärdssektorn och hela maskineriet som håller i gång Stockholmsregionen. Om länet ska behålla sin attraktivitet som en spännande, kreativ och trygg plats för människor och företag måste bostadsfrågan få en hållbar lösning.

Att människor har någonstans att bo är avgörande både för att de ska stanna kvar i länet och för att de ska flytta hit. Kan vår region inte erbjuda det tappar vi i konkurrenskraft gentemot övriga storstadsregioner i Europa och världen, säger Anna Kinberg Batra.

Ett hållbart bostadsbestånd varierar i pris, storlek och upplåtelseform. Men så ser inte nyproduktionen ut. Vi har stirrat oss blinda på antalet bostäder, inte vilken typ av bostäder som länet behöver. Bostäderna som byggs är alldeles för dyra och alldeles för små, de bidrar inte till att lösa bostadsbehoven. Om företag inte kan rekrytera rätt kompetens till följd av bostadssituationen kan det leda till att de väljer att utveckla sin verksamhet på andra platser, säger Henrik Weston, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm och en av författarna till rapporten ”Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2023”.

Fungerande bostadsförsörjning kräver långsiktiga lösningar

Parallellt med krisen inom bostadsbyggandet står länet fortfarande inför en social bostadsutmaning. Det innebär att det liksom tidigare fortfarande är brist på bostäder till lägre kostnader. Likväl är regeringens övergripande mål för bostadsmarknaden att Sverige ska ha ”långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven”. Länsstyrelsen har de senaste åren konstaterat att bostadsförsörjningen, som kommunerna har huvudansvaret för, inte fungerar i Stockholms län.

I årets bostadsmarknadsrapport lyfter Länsstyrelsen än en gång att kommunernas verktyg för bostadsförsörjning behöver ses över. Det gäller likväl bostadsförmedlingens kösystem, till exempel om lägenheter även bör förmedlas efter behov och inte bara kötid som är fallet i dag. Länsstyrelsen välkomnar reformer som ökar tillgången till byggbar mark och förenklar byggreglerna, men anser att de inte ensamt löser behoven eftersom enbart nyproduktion inte är tillräckligt för att klara bostadsförsörjningen.

Situationen på bostadsmarknaden går att förbättra, men vi behöver hitta långsiktiga lösningar där även staten är med och har en tydlig roll. En sådan lösning är att sänka trösklarna till både det ägda och hyrda beståndet. Därutöver pekar det mesta mot att en modell med riktade bostäder behöver skapas. Det behövs eftersom det finns många personer som inte kan lösa sin bostadssituation på marknadens villkor. I det korta perspektivet behöver fokus riktas mot byggandet och mot alla som drabbas av konjunkturnedgången, säger Henrik Weston.

Rapporten ”Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2023” Länk till annan webbplats.

Bostadsförsörjning (Länsstyrelsen Stockholms webbplats)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss