Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya kliv framåt i arbetet med att förebygga och bekämpa våld i länet

Åtta mindre illustrationer som visas i varsin cirkel. Illustrationerna ska föreställa arbete mot våld i på olika sätt.

Illustration: Christina Heitmann

I tre år har aktörer inom samverkansplattformen Operation Kvinnofrid arbetat aktivt tillsammans för att ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution eller människohandel. Den senaste uppföljningen visar bland annat på framsteg inom identifiering av vuxna och barn som utsätts för våld samt det återfallsförebyggande arbetet.

Våld, oavsett hur det ser ut, är en av våra största samhällsutmaningar i dag, men den offentliga diskussionen domineras av gängvåld och skjutvapenvåld. Det kan få oss att glömma annat våld och det kan vi inte acceptera. Vi behöver göra mer tillsammans, på olika plan, för att ingen ska utsättas för eller uppleva våld. Det är så aktörerna i Operation Kvinnofrid jobbar tillsammans. För att bekämpa våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution och människohandel för sexuella ändamål satsar vi på ett långsiktigt och idogt arbete mot gemensamma mål. Både genom att göra åtgärder var för sig och genom att samla oss kring gemensamma utmaningar, säger Anna Kinberg Batra, landshövding i Stockholms län och ordförande för Operation Kvinnofrid.

De gemensamma målen som aktörerna inom Operation Kvinnofrid arbetar mot finns nedskrivna i en gemensam strategi med kompletterande handlingsplan. Varje år redovisas arbetet i en lägesrapport för att systematiskt följa både framsteg och åtgärder som behöver utvecklas ytterligare.

Lägesrapporten för 2022 visar bland annat att identifieringen av personer som utsätts för våld i nära relation har blivit bättre, vilket är en förutsättning för att de ska få det stöd och skydd de har rätt till. I dag har cirka tre fjärdedelar av länets kommuner och stadsdelar standardiserade bedömningsinstrument och skriftliga rutiner på plats. Det tillsammans med Regionens arbete med att rutinmässigt ställa frågor om våld inom mödrahälsovården är viktiga pusselbitar i arbetet med att identifiera personer som utsätts för våld i nära relation.

Vidare är det av yttersta vikt att våldsutsatta får stöd och skydd utifrån sina behov.

Det är glädjande att se att länets alla kommuner ger stöd till våldsutsatta barn, oavsett vilken typ av våld det är. Vi behöver dock fortsätta att utveckla stödet till vuxna. Där ser vi nämligen att det endast är individer utsatta för våld i nära relation som erbjuds stöd i samtliga av länets kommuner medan stödet för dem som är utsatta för exempelvis hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution inte är lika utbrett, säger Maria Billinger, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Återfallsförebyggande arbetet tar kliv framåt

För att kunna uppnå visionen om att ingen ska uppleva eller utsättas för våld är det förebyggande och återfallsförebyggande arbetet av relevant betydelse. Något som fått större fokus de senaste åren och som nu visar en positiv utveckling.

Vad gäller det våldsförebyggande arbetet har mycket arbete genomförts, framför allt i länets kommuner, de senaste åren. Det handlar både om stöd till föräldrar samt våldsförebyggande arbete på förskola, i skola och inom fritidsverksamhet. När det gäller det återfallsbyggande arbetet kan vi i årets uppföljning se att Kriminalvårdens satsningar på behandlingsprogram riktat till personer som utövat våld i nära relationer har lett till en dubblering av antalet fullföljda behandlingsprogram. Dessutom erbjuder samtliga kommuner och stadsdelar i länet stödsamtal till personer som utsätter närstående för våld.

Att det förebyggande och återfallsförebyggande arbetet nu får större plats innebär ett paradigmskifte i arbetet mot våld. Från att i huvudsak ha fokuserat på stöd och skydd till våldsutsatta sätter vi nu ljuset på att motverka att våld överhuvudtaget sker, bland annat genom att i större utsträckning fokusera på våldsutövaren, säger Maria Billinger.

Samtidigt som uppföljningen av arbetet visar många positiva resultat finns det mer jobb att göra. Bland annat är personuppklaring, det vill säga att kunna knyta en person till brottet som begåtts, generellt mycket låg i dessa brottstyper. Vad gäller brottsutredningar där barn är utsatta är personuppklaringen ännu sämre. Dessutom finns ett utvecklingsbehov när det gäller att identifiera olika former av våldsutsatthet och inte enbart våld i nära relation.

Vi ser att samverkan inom Operation Kvinnofrid gör att vi bättre uppmärksammar utmaningar och grus i maskineriet. I mycket av det arbete som behöver göras kan olika verksamheter komplettera varandras arbete. Vi är nu redo att dra upp riktningen för det fortsatta arbetet, säger landshövding Anna Kinberg Batra.

Lägesrapport för strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län – regional lägesrapport 2022 Länk till annan webbplats.

Ingen ska utsättas för eller uppleva våld i Stockholms län

Det är aktörerna inom Operation Kvinnofrid – Länsstyrelsen Stockholm, Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm (som företräder länets kommuner) – som arbetar gemensamt för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län.

År 2020 lanserades en gemensam strategi och handlingsplan innehållande mål samt konkreta åtaganden för vad som behöver göras, och av vem, för att ingen i vårt län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld oberoende av relation, prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Uppföljningen av handlingsplanen presenteras nu i en ny lägesrapport. Resultatet ligger till grund för en ny handlingsplan som nu håller på att tas fram.

Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län – strategiI 2020–2026 Länk till annan webbplats.

Handlingsplan till strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län – handlingsplan 2020–2022 Länk till annan webbplats.

Operation Kvinnofrids webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss