Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bidrag från Länsstyrelsen stöttar tio kommuners arbete med klimatanpassning

Översikt av ett landskap och samhälle med olika klimatrelaterade inslag. Det finns ett fält där det odlas och där det står vindkraftsverk. Regn orsakar översvämning som både infrastruktur och boenden drabbas av. Illustration

Länsstyrelsen Stockholm har fördelat 1,2 miljoner kronor till tio kommuner i länet. Bidraget ska användas till det lokala arbetet med klimatanpassning och riskhanteringsplaner för att bland annat minska risken för översvämning.

Under våren har kommuner i Stockholms län kunnat ansöka om medel för att genomföra kunskapshöjande insatser inom områden med särskilda behov av klimatanpassning. Totalt har tolv ansökningar kommit in till Länsstyrelsen, som på regional nivå samordnar arbetet med anpassningen till ett förändrat klimat. Tio kommuner har fått sina ansökningar godkända och de får dela på sammanlagt 1 200 000 kronor.

Flertalet projekt fokuserar på att utreda åtgärder som kan genomföras för att minska konsekvenserna av klimatförändringarna. Resultatet kommer kommunerna att kunna använda i sitt arbete med klimatanpassning och inkludera i bland annat översiktsplaner, klimatanpassningsplaner och vattentjänstplaner.

Exempel på projekt som kommer att genomföras är dagvattenutredningar och en kartläggning av påverkan från värmebölja och vilka åtgärder som behöver genomföras för att motverka effekter från högre temperaturer.

”Detta är tredje året som vi delar ut bidrag till kommuner för att arbeta med klimatanpassningsåtgärder. I år ser vi att många av ansökningarna i större utsträckning fokuserar på fördjupade utredningar och konkreta åtgärder, vilket visar att kommunerna kommit allt längre i sitt arbete med klimatanpassning”, säger Louise Schlyter, chef för enheten för klimat och risk på Länsstyrelsen.

Projekt som har beviljats pengar

  • Dagvattenutredning Nora, Danderyds kommun
  • Integrerade system för klimatanpassningsåtgärder i stadsmiljön, process och lagrum, Norrtälje kommun
  • Skyfallsåtgärder för en avloppspumpstation, Nynäshamns kommun
  • Information till fastighetsägare, Sollentuna kommun
  • Fördjupad konsekvensanalys skyfall, samhällsviktig verksamhet, Solna stad
  • Säkerställa långsiktig hantering av skyfallsrisker, Södertälje kommun
  • Klimatanpassningsplan, Upplands-Bro kommun
  • Kartläggning över klimatanpassningsåtgärder vid värmebölja, Vallentuna kommun
  • Förstudie klimatanpassning Resarö, Vaxholms stad
  • Utredning av krondike, Österåkers kommun

Varje kommun beviljades 120 000 kronor.

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan i dag och de som förväntas ske i framtiden. Det innebär till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå.

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information, ta fram planeringsunderlag, metodstöd och handlingsplaner.

Mer om Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss