• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samordnat föräldraskapsstöd ska förebygga kriminalitet bland barn och unga

Far och son håller varandra i handen.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Stockholm ska stötta kommuner, regionen och andra aktörer i arbetet att bekämpa och förebygga kriminalitet bland barn och unga. Stödet kommer att ske genom ett kunskapsbaserat, långsiktigt och samordnat stöd i föräldraskapet, med särskilt fokus på utsatta områden.

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som bland annat handlar om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling eller att stärka föräldrars relation till barnet, varandra eller deras sociala nätverk.

Föräldraskapsstöd innefattar insatser, aktiviteter och verksamheter som riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barn. Det kan erbjudas vid exempelvis öppna förskolor, familjecentraler, via föräldratelefon, webbplatser och föräldragrupper. Här är civilsamhällets organisationer viktiga aktörer.

I Stockholms län finns 28 av sammanlagt 61 av de utsatta områden och riskområden som Polismyndigheten identifierat i Sverige. Sedan tidigare vet vi att det föräldraskapsstöd som erbjuds inte når ut till alla föräldrar. Många kommuner startar därför nya insatser inom socialtjänst och civilsamhället, med särskilt fokus på att alla barn ska ha rätt till en uppväxt fri från våld och kriminalitet.

– När 10-åringar rekryteras till kriminella nätverk måste hela samhället reagera tillsammans. Vi behöver göra ännu mer. För att stoppa utvecklingen behöver samordnade insatser sättas in tidigare än i dag, under lång tid och vara bättre anpassade efter de förutsättningar och behov som finns hos barnen och deras vårdnadshavare. Länsstyrelsens roll är att bistå aktörerna att utveckla föräldraskapsstödet, säger landshövding Anna Kinberg Batra.

Länsstyrelsen vill fokusera på behovet av insatser som gör att föräldrar vågar söka den hjälp som finns. Det förekommer exempelvis desinformation om socialtjänsten som gör att vissa föräldrar som behöver stöd inte vågar ta kontakt med myndigheterna.
Genom att genomföra intervjuer med föräldrar som bor i utsatta området ska Länsstyrelsen undersöka vilket stöd som efterfrågas och vad som krävs för att man ska söka stöd.

– Under våren kommer vi också att bjuda in chefer i länets kommuner till dialogmöten, för att ta reda på vilken samordning och stöd de behöver och hur resurserna bäst ska användas, säger Anna Kinberg Batra.

– Många föräldrar har en stor oro, särskilt i områden med grov kriminalitet. Parallellt med det långsiktiga stödet behöver vi också utveckla insatser för föräldrar vars barn är på väg in i gängkriminalitet just nu, säger Anna Kinberg Batra.

Länsstyrelsens uppdrag ska pågå i fyra år, 2023–2026.

Ur länsstyrelsernas regleringsbrev 2023:

”Länsstyrelser i län med utsatta områden, särskilt utsatta områden och riskområden som identifierats av Polismyndigheten ska under 2023–2026 erbjuda stöd till kommuner, regioner och andra relevanta aktörer med att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år. Uppdraget ska bidra till att bekämpa och förebygga kriminalitet bland barn och unga.”

Kontakt