Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Markant minskning av havsöring i länets kustmynnande vattendrag

En liten fisk, en öring, som är guldaktig i färgen och med röda prickar lyfts upp av två händer från en grön balja med vatten.

Foto: Henrik C Andersson

Det har skett en signifikant minskning av öringbestånden i länets kustmynnande vattendrag de senaste fem åren. Det framkommer i en färsk utvärdering av Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram. ”Resultaten är nedslående”, konstaterar länsfiskekonsulent Henrik C Andersson.

Länsstyrelsen har ett ambitiöst övervakningsprogram av havsvandrande öring i länets kustmynnande vattendrag. Anledningen är dels att havsvandrande öring är en viktig art för fisket, framför allt sportfisket och fisketurismen, i Stockholms skärgård. Dels att förekomsten av öring i vattendragen är en bra indikator på miljötillståndet och att fiskevård med inriktning på öring därför även har en positiv inverkan på den övriga biologiska mångfalden.

En sammanfattning av hur det har sett ut för den havsvandrande öringen i länet de drygt senaste 20 åren visar på att bestånden minskat signifikant de senaste fem åren. Det går emot de nationella miljömålen och innebär även stora svårigheter att uppnå EU:s ramdirektiv för vatten.

Grundorsaken till det minskade beståndet är en förändrad nederbördsregim, vilket innebär att det under senare år varit långa torrperioder under sommar och höst som leder till mycket låga vattenflöden eller till och med helt torrlagda vattendrag.

– Det är emellertid inte hela förklaringen. Förändringarna förstärks kraftigt av påverkan i vattendragens avrinningsområden genom sjösänkningar, utdikning av skogs- och jordbruksmark och hårdgjorda ytor. Lösningen är att blötlägga landskapet genom restaurering av sjöar och att anlägga våtmarker samt omhänderta vatten vid exploatering av naturområden, säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen och författare till rapporten ”Havsvandrande öring i Stockholms läns vattendrag – resultat från 20 års elfiske”.

Bestånden av öring har även påverkats negativt av bäverdammar, vandringshinder samt ökad predation av framför allt gråsäl.

– Det är framför allt fem dammar som är särskilt besvärande och utrivning av dessa skulle bidra till avsevärda ytor för öringens reproduktion och säkra öringens framtid, säger Henrik C Andersson.

– När det gäller gråsälen är det av stor betydelse att öka jakttrycket på problemsälar och utöver det har vi det senaste året börjat jobba med sälskrämmor och andra anordningar för att hålla gråsälen borta från viktiga områden för fisk, fortsätter han.

I rapporten presenteras förslag på åtgärder för de olika vattendragen för att vända den negativa trenden. För att åstadkomma detta krävs samverkan mellan många olika aktörer och prioriteringar av tillgängliga resurser.

Rapporten ”Havsvandrande öring i Stockholms läns vattendrag – resultat från 20 års elfiske” Länk till annan webbplats.

Kontakt

Henrik C Andersson

Länsfiskekonsulent

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss