Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktivt arbete ska bidra till livskraftig skogsnäring och tillgänglig skog

En skog och en liten flicka som tittar fram bakom träden.

Foto: Mostphotos

Att underlätta för samverkan och öka kunskapen om frågor som rör länets skog är syftet med den regionala skogsstrategin som lanserades förra året. För att nå målen som uttrycks i strategin krävs att särskilda åtgärder genomförs. De presenteras nu i en tillhörande handlingsplan.

Stockholms läns skogsstrategi, "Med skogen som mötesplats", ska bidra till att Stockholms län har en livskraftig skogsnäring, ett aktivt mångbruk med hållbarhet och tillväxt i fokus samt skogar som är tillgängliga för alla. Den är anpassad efter Stockholmsregionens förutsättningar och ska bidra till ett hållbart nyttjande av skogen i länet där alla skogens värden tas tillvara.

Strategin innehåller fyra insatsområden: Skogen i samhällsplaneringen, hållbart skogsbruk, Stockholm som marknad samt värdeskapande besök i skogen. I den nylanserade tillhörande handlingsplanen presenteras åtgärder inom respektive insatsområde, som tillsammans ska bidra till önskad utveckling av skogen. Detta utifrån länets förutsättningar och med skogens viktiga roll i fokus. Det gäller för såväl landsbygdsutveckling, jobb och tillväxt som klimat, natur- och kulturmiljövärden, rekreation och friluftsliv.

"Möjligheter och förändringsbehov"

Gemensamt för åtgärderna i handlingsplanen är att hitta synergier inom befintliga arbeten och uppdrag samt att bidra till erfarenhetsutbyte mellan skogsstrategins organisationer och kommuner i skogliga frågor. Handlingsplanen visar på möjligheter och förändringsbehov där samverkan och erfarenhetsutbyte är centrala delar och vill inspirera fler aktörer som exempelvis markägare och besöksnäringsföretag att bidra i arbetet. Men vi vill också visa på möjligheter för ökat mångbruk av skogen och utveckling av marknader för träprodukter inom såväl byggnadsvård som storskaligt byggande, säger Katarina Haglund, enhetschef på Länsstyrelsen och ordförande i styrgruppen som står bakom strategin och handlingsplanen.

Det är Länsstyrelsen Stockholm, Skogsstyrelsen, Region Stockholm, LRF Mälardalen, Naturskyddsföreningen Stockholms län, Mellanskog och Friluftsfrämjandet Region Mälardalen som tagit fram skogsstrategin och står bakom handlingsplanen.

Alla vi aktörer som står bakom strategin planerar att genomföra handlingsplanens åtgärder de kommande åren. Men hur väl skogsstrategins mål kommer att nås är beroende av vad länets invånare, skogsägare, organisationer, företag och myndigheter gör. Vi kan alla vara med och bidra, samverkan och dialog är avgörande, säger Katarina Haglund.

Handlingsplanen: Med skogen som mötesplats – handlingsplan 2022–2025 Länk till annan webbplats.

Skogsstrategin: Med skogen som mötesplats – dialog och utveckling i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss