Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Allt fler av länets gymnasietjejer använder vitt snus

Elever i en skolkorridor, skåp syns längs ena sidan.

Foto: Mostphotos

Att snusa blir allt vanligare bland länets ungdomar. Och det är framför allt bland tjejerna på gymnasiet som ökningen sker. När det gäller hur många som har använt narkotika syns dock en tendens till minskning. Det framkommer i årets upplaga av elevundersökningen Stockholmsenkäten 2022, där elever från årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i 25 av länets 26 kommuner har deltagit.

Andelen elever som snusar har ökat i en majoritet av länets kommuner. Det är fortfarande vanligare att killar snusar, men det är främst gymnasietjejerna som står för ökningen och bland dem är det vita tobaksfria snuset den produkt som är mest populär. I årets undersökning uppger 17 procent av tjejerna i gymnasiets år 2 att de snusar vitt snus medan 2 procent använder traditionellt snus med tobak. För två år sedan var det 10 procent av tjejerna som uppgav att de snusade, men vid den mätningen framkom det inte om det var traditionellt snus eller vitt snus. Bland killarna uppger 17 procent att de använder traditionellt snus och 21 procent uppger att de snusar vitt snus. I årskurs 9 uppger var tionde elev att de snusar.

– Vid förra mätningen såg vi att användningen av snus hade ökat markant bland tjejer och den utvecklingen håller i sig. Det är främst det vita snuset som används. Det finns många märken och marknadsföringen är massiv, producenterna erbjuder fräscha smaker och försöker anpassa sina produkter efter det som verkar sälja, säger Jonas Melinder, utvecklingsledare för ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) vid Länsstyrelsen Stockholm.

Fler tjejer än killar röker

Till skillnad från snusandet är rökning vanligare bland tjejer än killar. Nästan 18 procent av tjejerna och 9 procent av killarna i årskurs 9 uppger att de röker dagligen eller ibland. Motsvarande siffror för år 2 på gymnasiet är 24 procent av tjejerna och 16 procent av killarna.

– Detta år inkluderas även e-cigaretter i siffrorna vilket vid en första anblick kan ge sken av att även tobaksrökningen har ökat markant, men det kan alltså inte utläsas av resultaten. Sett över tid har rökningen minskat bland länets unga, liksom i riket som helhet, säger Jonas Melinder.

Bland killar i årskurs 9 minskar alkoholkonsumtionen; 72 procent svarar att de inte dricker alkohol vilket kan jämföras med 64 procent vid förra mätningen. Motsvarande siffra för tjejerna är 57 procent, vilket är i nivå med förra mätningen. Även bland killar i år 2 på gymnasiet minskar alkoholkonsumtionen medan tjejerna ligger i nivå med förra mätningen.

Andelen ungdomar som någon gång använt narkotika är högre i Stockholms län jämfört med riket som helhet. Däremot syns nu en tendens till minskat användande jämfört med tidigare mätningar. I årskurs 9 uppger 10 procent av killarna och 9 procent av tjejerna att de någon gång använt narkotika. I år 2 på gymnasiet är motsvarande siffror 24 procent av killarna och 18 procent av tjejerna. Cannabis är det i särklass vanligaste preparatet i båda årskurserna.

– Det är så klart positivt att färre unga uppger att de testat narkotika, inte minst mot bakgrund av den gängse bilden att narkotikan flödar och problemen kryper ner i åldrarna, säger Jonas Melinder.

Fler siffror från undersökningen

  • I båda årskurserna har knappt 30 procent av killarna och 5 procent av tjejerna satsat pengar på spel de senaste tolv månaderna.
  • Fler killar än tjejer uttrycker att de känner sig trygga om de går ut sent en kväll i området där de bor. Bland killar i 9:an och år 2 på gymnasiet svarar 82 procent respektive 84 procent att de känner sig ganska eller mycket trygga. Bland tjejerna är motsvarande siffror 60 respektive 66 procent.
  • De flesta ungdomarna i länets kommuner tycker ofta att det är riktigt härligt att leva – det uppger 65 procent av killarna och 49 procent av tjejerna i årskurs 9 och i stort sett lika många killar och tjejer i gymnasiets år 2. Något fler tjejer i gymnasiet än i år 9 svarar att det är riktigt härligt att leva.
  • 90 procent av killarna och 83 procent av tjejerna i årskurs 9 trivs i skolan. I gymnasiets år 2 trivs cirka 90 procent av eleverna, både killar och tjejer.

Material

Ta del av länsövergripande sammanfattning av resultatet från Stockholmsenkäten 2022 samt resultat uppdelat på ämnesområde, årskurs och kommun på Länsstyrelsens webbplats.

Resultat från Stockholmsenkäten

Om Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer med mera. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Enkäten är framtagen av Stockholms stad, men genomförs i merparten av länets kommuner. I år har den genomförts i 25 av länets kommuner (alla utom Österåker) och 32 976 ungdomar i 409 skolor har besvarat enkäten. Kommunerna finansierar respektive datainsamling och Länsstyrelsen genomför lkommunjämförande sammanställningar.

Kontakt