Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bidrag från Länsstyrelsen ger stöd till kommuners arbete med klimatanpassning

Illustration som ska föreställa ett klimat i förändring. Illustrationen visar bland annat sol, moln med regn, vindkraftverk, flygplan, helikopter, tåg, åker och växter, växthus, markbrand, översvämning, hus, människor och djur.

Länsstyrelsen Stockholm fördelar knappt 1,5 miljoner kronor till sex kommuner i länet. Syftet med bidraget är att stödja det lokala arbetet med klimatanpassning och riskhanteringsplaner för att bland annat minska risken för översvämning.

Under sommaren har kommuner i Stockholms län kunnat ansöka om medel för att genomföra kunskapshöjande insatser inom områden med särskilda behov av klimatanpassning. Totalt har tio ansökningar kommit in till Länsstyrelsen, som samordnar arbetet med anpassningen till ett förändrat klimat på regional nivå. Sex kommuner har fått sina ansökningar godkända och får dela på sammanlagt 1 440 000 kronor.

Exempel på projekt som nu kommer att genomföras är fördjupade karteringar, det vill säga insamling av data till grund för framställning av detaljerade kartor. Bidrag har beviljats för både översvämningskarteringar som ska visa på risker från vattendrag, havet och skyfall, samt karteringar över värme. Dessa ska sedan användas av kommunerna för att utreda riskområden och för att kunna ta fram åtgärder för att motverka dessa risker. Andra projekt handlar bland annat om att göra dagvattenutredningar samt att ta fram klimatanpassningsplaner.

– Vi har under två år delat ut bidrag till kommuner för klimatanpassningsåtgärder. Vi ser att det finns ett stort behov av kunskapshöjande insatser och intresse för frågorna. Förra året fick vi extra medel för denna insats. I år har vi, för att ge möjligheten till fler kommuner att komma i gång, omfördelat ytterligare medel för att kunna stödja och inspirera till fortsatt utvecklingsarbete, säger Louise Schlyter, chef för enheten för klimat och risk på Länsstyrelsen.

Projekt som har beviljats pengar

  • Dagvattenutredning i Samsöviken, Danderyds kommun (140 000 kronor)
  • Framtagande av ramverk för förvaltningsövergripande ansvar, planering, finansiering, ägandeskap och genomförande av åtgärder för klimatanpassning, Norrtälje kommun (200 000 kronor)
  • Klimatanpassning i Nykvarn, Nykvarns kommun (350 000 kronor)
  • Plan för hanteringen av risker förknippade med skyfall och översvämningar från sjöar och vattendrag, Sollentuna kommun (250 000 kronor)
  • Värmekartering, Solna kommun (300 000 kronor)
  • Klimat- och sårbarhetsanalys inklusive värmekartering, Värmdö kommun (200 000 kronor)

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan i dag och de som förväntas ske i framtiden. Det handlar till exempel om högre temperaturer, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå.

Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information, ta fram planeringsunderlag, metodstöd och handlingsplaner.

Mer om Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning

Kontakt