Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen kontrollerar efterlevnaden av strandskydd vid grunda havsvikar

En havsvik. På bilden syns också skog, klippor, båtar, brygga och människor.

Foto: Mostphotos

I mitten av september kommer Länsstyrelsen att bedriva tillsyn över otillåten exploatering i grunda havsvikar. Tillsynen är en del av en särskild tillsynsinsats.

Grunda havsvikar är viktiga för biologisk mångfald. Sjögräsängar, blåstångsklippor och långgrunda sandbottnar är förutsättningar för att till exempel fiskyngel, smådjur och vadarfåglar ska kunna finnas. Samtidigt är grunda havsvikar attraktiva för mänskliga anläggningar, till exempel bryggor, pirar och sjöbodar. Dessa kan påverka växt- och djurliv samt friluftsliv negativt.

Nationell tillsynskampanj

Länsstyrelsen har i uppdrag att genomföra tillsyn av byggnader och anläggningar som finns i strandskyddat område och kontrollera om de är tillåtet utförda. Under augusti och september i år genomför länsstyrelsernas samverkansorganisation för miljöbalksfrågor, Miljösamverkan Sverige, en särskild tillsynsinsats vid grunda havsvikar. Insatsen är en del av den nationella tillsynsstrategin, som dessutom uppfyller uppdraget från regeringen om att utöka strandskyddstillsynen i år.

Flera länsstyrelser kommer att kontrollera strandskyddet vid grunda havsvikar samlat i augusti och september. I Stockholms län kommer kontrollerna att göras under vecka 37 på Arholma i Norrtälje kommun.

Information om strandskydd

Det generella strandskyddet finns kring hav, sjöar och vattendrag. Det omfattar vanligtvis land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen. Inom vissa områden kan strandskyddet dock vara utvidgat upp till 300 meter.

Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandnära områden samt att bevara goda livsmiljöer för växt- och djurarter på land och i vatten.

Inom strandskyddat område är det utan dispens alltid förbjudet att uppföra ny byggnad. Att ändra en befintlig byggnad eller dess användning och att uppföra en brygga kan kräva dispens. Det är heller inte tillåtet att vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- och djurarter om man inte har dispens. Exempel på sådana åtgärder är trädfällning, schaktning och muddring.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av strandskyddet i bland annat statligt bildade naturreservat, Natura 2000-områden och områden med landskapsbildskydd.

Kontakt