Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan kommuner söka pengar för klimatanpassningsåtgärder 2022

Illustration av olika händelser som kan inträffa på grund av klimatförändringar, som skogsbränder, översvämningar, skyfall och torka.

Fram till den 30 juni 2022 finns det möjlighet för kommuner att söka pengar för att genomföra kunskapshöjande insatser inom områden där kommunen identifierat särskilt behov av klimatanpassning.

Ansökningsperioden pågår under juni och stänger den 30 juni 2022. Insatsen ska påbörjas efter att Länsstyrelsen beviljat pengar i augusti, och avslutas senast 30 november 2022.

Denna omgång kommer Länsstyrelsen att prioritera:

  • ansökningar från kommuner som inte beviljades pengar för klimatanpassning från Länsstyrelsen i Stockholms län under ansökningsomgången 2021 (Dnr: 60476-2021)
  • ansökningar från kommuner som Länsstyrelsen bedömer behöver utveckla sitt systematiska klimatanpassningsarbete

Välkommen att kontakta klimatanpassningssamordnarna på Länsstyrelsen i Stockholms län om du vill få ansökningsformuläret, har frågor eller vill ha mer information.

Kommunerna i Stockholms län fick 2021 möjligheten att söka pengar för att genomföra kunskapshöjande insatser inom områden där kommunen har identifierat ett särskilt behov av klimatanpassning.

Länsstyrelsen i Stockholm fördelade knappt 2,5 miljoner kronor till åtta kommuner i länet.

Följande kommuner och projekt beviljades pengar för klimatanpassning under 2021.

Fördjupad förstudie för att minska risken för översvämning i Tumba, Botkyrka kommun

Ett område i Tumba riskerar att översvämmas vid ett 100-årsregn. Den fördjupade förstudien undersöker möjligheten att ta upp Tumbaån i ytläge samt att samplanera med andra åtgärder från strukturplanen.

Naturbaserade lösningar för minskad risk, Huddinge kommun

Insatsen ger förslag på kommunens vidare prioritering och planering gällande naturbaserade lösningar och alternativa rinnvägar i områden som är utsatta för risk för vid översvämning och skyfall. Projektet involverar bland annat översiktsplanerare, planarkitekter och miljöplanerare.

Informationskampanj: Så klimatanpassar du din fastighet, Järfälla kommun

Informationskampanjen syftar till att öka boende i bostadsrättsföreningar och villaägares medvetenhet om riskerna med ett förändrat klimat gällande konsekvenser och åtgärder. Både enklare och mer avancerade åtgärder presenteras i ett faktablad som skickas ut till bostadsrättsboende och villaägare. Även webbplatsen uppdateras med information om klimatanpassning.

Fördjupade karteringar, klimatanpassningsplan, Nacka kommun

Fördjupade karteringar av värmebölja och skyfall avseende klimatrelaterade risker i kommunen har tagits fram för att användas i framtagandet av kommunens klimatanpassningsplan. Karteringen kommer i framtiden att innehålla ytterligare klimatrelaterade risker.

Skyfallskartering, Solna kommun

Kommunen har upphandlat en konsult för att granska Länsstyrelsen i Stockholms skyfallskartering utifrån ett kommunalt perspektiv. Detta görs för att säkerställa att alla riskområden är karterade och för att vid behov komplettera karteringen, vilken även ska användas som ett kunskapshöjande underlag inom kommunen.

Klimatanpassning av befintlig bebyggelse i praktiken – en förstudie, Stockholms kommun

Pilotområdet Birger Jarlsgatan/Biblioteksstaden är utsatt för översvämningsrisk i samband med skyfall. Projektet syftar till att stärka samverkan mellan privata och offentliga aktörer för att minska översvämningsrisken.

Klimatanpassning, Vaxholms kommun

Projektet utreder hur kommunen kan bedriva sitt klimatanpassningsarbete, samt kartlägger kommunens sårbarheter för verksamheter och infrastruktur. Inom projektet tas även ett förslag fram på hur dessa frågor kan kommuniceras med fastighetsägare och kommuninvånare.

Övergripande kartering av risker kopplat till ett förändrat klimat, Värmdö kommun

Värmdö kommun ska ta fram en klimatanpassningsplan. För arbetet med detta tas en kommunövergripande kartering av risker samt en sårbarhetsanalys fram med fokus på skyfall, höga havsnivåer och höga temperaturer. Målet är att ta fram kunskapsunderlag som sedan kan användas för kommunens strategiska klimatanpassningsarbete och i deras risk- och sårbarhetsanalys.

Kontakt