Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen får ett tydligare uppdrag att stödja lokalt och regionalt folkhälsoarbete

En illustration med text som anger åtta målområden för en god och jämlik hälsa: tidiga livet, kunskaper, arbete, inkomst, boende, levnadsvanor, delaktighet samt hälso- och sjukvård.

Regeringen har gett landets länsstyrelser i uppdrag att, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, stödja implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken i respektive län.

Uppdraget är en fortsättning på de pilotprojekt som Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Västerbotten drev på uppdrag av regeringen under åren 2019–2021, med syfte att genom regional samordning stärka det lokala, främjande och förebyggande folkhälsoarbetet.

– Det är positivt att länsstyrelserna får ett tydligare och gemensamt folkhälsouppdrag med fokus på att göra verkstad av folkhälsopolitiken. Genom folkhälsoarbetet kan vi även realisera flera målsättningar i Agenda 2030, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Erfarenheterna från pandemin har satt ljuset på en ökande ojämlikhet i hälsa och livsvillkor. För att utjämna skillnaderna och förbättra befolkningens hälsa i sin helhet behövs ett utvecklat, långsiktigt och tvärsektoriellt folkhälsoarbete.

Det nya uppdraget innebär bland annat att länsstyrelserna ska utgöra en länk mellan nationell, regional och lokal nivå inom stödstrukturen för statligt folkhälsoarbete. Länsstyrelserna ska också stödja kompetensutveckling inom folkhälsoområdet samt bidra till att stärka lokala och regionala förutsättningar för främjande och förebyggande arbete. Detta för att främja hälsa, förbygga ohälsa och jämna ut hälsoskillnader.

– Vår uppgift är att fortsätta stärka och utveckla det redan pågående folkhälsoarbetet i länet. Det gör vi tillsammans med regionala och lokala aktörer som Region Stockholm, Storsthlm och kommunerna, säger Janna Öhd, chef vid enheten för social utveckling på Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsens arbete med jämlik hälsa

Tema folkhälsa på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om uppdraget på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt