Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen skapar praxis för sanktionsavgifter inom penningtvätt

Länsstyrelsen har bedömt att tre urmakare i Stockholm ska betala höga sanktionsavgifter då de inte följt reglerna om penningtvätt. Efter överklaganden har nu Kammarrätten fastställt sanktionsavgifterna på 8,5 miljoner, 6 miljoner respektive 2,2 miljoner kronor. Länsstyrelsen har därmed varit med om att skapa praxis för sanktionsavgifter inom detta område.

Länsstyrelsen har vid sin tillsyn kommit fram till att tre urmakare i Stockholms län inte fullgjort sina skyldigheter att se till att deras verksamhet inte utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolagen har bland annat haft en omfattande kontanthantering med mycket höga belopp men saknat rutiner för kundkännedom och inte bedömt vilka risker för penningtvätt som verksamheten kunnat medföra.

Länsstyrelsen ansåg att bolagens överträdelser varit av stor omfattning, rört höga belopp och skett systematiskt och att de därför ska betala sanktionsavgifter på 8,5 miljoner, 6 miljoner respektive 2,2 miljoner kronor. Förvaltningsrätten gjorde i stort samma bedömning som Länsstyrelsen men sänkte sanktionsavgifterna för två av bolagen.

Kammarrätten ändrar nu förvaltningsrättens domar för dessa två bolag och anser att överträdelserna har varit så allvarliga att det motiverar högre sanktionsavgifter. Det har tidigare saknats praxis från vad gäller sanktionsavgiftens storlek inom ramen för tillsyn av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Länsstyrelsen har därmed varit med att skapa gällande praxis på området.

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) gäller för enskilda företagare och juridiska personer inom vissa branscher. De verksamhetsutövare som står under länsstyrelsens tillsyn ska också följa reglerna i Länsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Penningtvättsregelverket syftar till att förhindra att verksamheter utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Verksamhetsutövarna ska anpassa sina åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism efter riskerna. Det kallas för det riskbaserade förhållningssättet.

Länsstyrelsen har tillsyn över bland annat pantbanker, redovisningskonsulter, skatterådgivare, oberoende jurister som erbjuder vissa tjänster, postboxföretag och trustförvaltare. Varuhandlare och konsthandlare omfattas under vissa förutsättningar också av tillsynen.

Kontakt

Helena Remnerud

Tf. avdelningschef, avdelningen för rättsliga frågor