Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nöjdheten med livet har minskat bland Stockholms läns invånare

Suddigt foto av många människor som rör sig över ett torg eller annan liknande öppen plats.

Foto: Mostphotos

En stor del av invånarna i Stockholms län är nöjda med livet i allmänhet, men nu minskar andelen för första gången. Däremot är den privatekonomiska situationen mer eller mindre oförändrad, trots pågående pandemi och ekonomiskt turbulenta tider. Det, och mycket annat, visar ny statistik från Länsstyrelsen Stockholms senaste medborgarundersökning.

Länsstyrelsen har genomfört medborgarundersökningen bland länets invånare vartannat år sedan 2011. Under tidigare mätningar har andelen som är mycket eller ganska nöjda med sitt liv som helhet varit konstant. För första gången syns nu en nedgång – knappt 88 procent uppger att det de är mycket eller ganska nöjda med livet, att jämföra med tidigare 92 procent.

– För första gången ser vi en signifikant minskning i hur nöjda länsinvånarna är med sina liv. Pandemin och restriktionerna är en rimlig förklaring till nedgången. Drygt hälften uppger att livskvaliteten har försämrats till följd av just pandemin. Försämringen är framför allt tydlig i åldersgruppen 65–85 år, säger Per Bark, analyschef på Länsstyrelsen Stockholm.

Privatekonomin mer eller mindre opåverkad

Länsinvånarnas privatekonomi har däremot inte påverkats nämnvärt av pandemin. En majoritet är nöjda med sin ekonomi och en tredjedel uppger att ekonomin har förbättrats under de senaste åren. Det är ungefär i nivå med resultaten 2019. Däremot kan vissa skillnader mellan olika grupper noteras.

Oron för att bli arbetslös har ökat generellt, men är fortsatt låg och oförändrad bland höginkomsttagare. Bland höginkomsttagarna har dessutom oron för privatekonomin minskat och få uppger att ekonomin har försämrats sedan pandemin bröt ut.

Kluven inställning till befolkningsökning

Länets befolkning har ökat med över en halv miljon under 2000-talet och befolkningen förväntas fortsätta öka framöver. På ett övergripande plan är länsborna kluvna till att befolkningen växer ytterligare.

– Det relativt utbredda motståndet mot fortsatt befolkningsökning kan delvis vara en reaktion på existerande eller befarade kapacitetsbrister. Befolkningsökning förutsätter att vård, utbildning, transportinfrastruktur och inte minst bostadsbyggande håller jämna steg. Samtidigt har det under de senaste tio åren blivit allt svårare för allt fler och större grupper att hitta ett boende man har råd med och som möter behoven, säger Gunhild Graseman, analytiker på Länsstyrelsen.

Däremot är en tydlig majoritet positiv till att det byggs fler bostäder. Unga, som ofta står inför att etablera sig på bostadsmarknaden, är genomgående mer positiva. Dock har andelen positiva till såväl befolkningsökning som bostadsbyggande minskat jämfört med undersökningen 2019. Inställningen varierar med var det sker, fler är positiva till utökningar i länet jämfört med i den egna kommunen och framför allt i det egna närområdet.

Otryggheten minskar vid vissa platser

I princip alla länsbor tycker att trygghet är en viktig fråga för politiker att arbeta med. Även när det gäller boendemiljön är trygghet det som värdesätts högst. Perioden 2011 till 2019 har otryggheten i länet ökat mer eller mindre kontinuerligt. Vid årets mätning är andelen som under de senaste tolv månaderna känt sig otrygga i sitt bostadsområde oförändrad – samtidigt som andelen otrygga minskat när det gäller promenader, ute på gator och torg, i kollektivtrafiken samt i centrala Stockholm.

– Förhållandet med oförändrad otrygghet i bostadsområdet och minskad otrygghet vid övriga platser och sammanhang förklaras sannolikt delvis av pandemirelaterade restriktioner och att färre rört sig ute överhuvudtaget, säger Helena Carlestam, analytiker på Länsstyrelsen.

Det är vanligare att unga och personer med utländsk bakgrund upplever oro och otrygghet jämfört med övriga grupper. Samtidigt ger dessa grupper uttryck för en ljusare framtidstro.

Resultatet från årets medborgarundersökning

6 400 personer i åldrarna 18–85 har svarat på Medborgarundersökningen 2021, med frågor om boende, arbete, miljö, kommunikationer, trygghet, ekonomi, förtroende för samhällsfunktioner med mera.

Resultatet presenteras i tre delrapporter uppdelat på: ekonomi och livskvalitet, befolkningsökning och bostadsbyggande samt trygghet och otrygghet. Resultatet finns också uppdelat på läns- respektive kommunnivå samt fördelat på kön, ålder respektive svensk eller utländsk bakgrund.

Ta del av hela resultatet från Medborgarundersökningen 2021

Exempel på siffror från årets undersökning

  • 57 procent är nöjda med sin ekonomi. Män är överlag mer nöjda än kvinnor.
  • Andelen som oroar sig för arbetslöshet har ökat från 17 till 21 procent.
  • 72 procent klarar en oväntad utgift på 13 000 kronor. Bland personer med svensk bakgrund är andelen 81 procent. I gruppen utomeuropeiskt födda är motsvarande andel 44 procent.
  • 19 procent anger att den privatekonomiska situationen har försämrats sedan covid-19-pandemin. 16 procent menar att ekonomin förbättrats.
  • Andelen som gärna ser att länets befolkning växer har minskat från 45 procent 2019 till 39 procent 2021.
  • En majoritet vill inte se en befolkningsökning i det egna närområdet, var fjärde är mycket negativ.
  • 69 procent är för ett ökat bostadsbyggande i länet.
  • Nio av tio trivs med sitt boende.
  • 19 procent har under det senaste året känt sig otrygg i sitt bostadsområde dagtid, 42 procent har haft samma upplevelse kvälls- och nattetid.
  • Drygt var tredje länsbo anser att de går att lita på människor i allmänhet medan knappt var femte länsbo inte tycker det.

Kontakt

Frågor om ekonomi och livskvalitet:
Per Bark, analyschef
E-post: per.bark@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 12 30

Frågor om befolkningsökning och bostadsbyggande:
Gunhild Graseman, analytiker
E-post: gunhild.graseman@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 13 02

Frågor om trygghet och otrygghet:
Helena Carlestam, analytiker
E-post: helena.carlestam@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 12 33

Kontakt