Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventering av naturvärden i Storö-Bockö-Lökaö naturreservat

Bild på Storö-Bockö-Lökaö naturreservat.

Storö-Bockö-Lökaö naturreservat.

I höst ska Länsstyrelsen inventera Storö-Bockö-Lökaö naturreservat i Värmdö kommun. Syftet är att få fram en aktuell bild av vilka naturmiljöer, naturvärden och biologiska kvaliteter som finns samt att få en uppdaterad kunskap om hur dessa miljöer bör skötas. Materialet kan vidare fungera som underlag till en skötselplan för reservatet.

För snart 50 år sedan, 1972, fattade Länsstyrelsen beslut om Storö-Bockö-Lökaö naturreservat med avsikten att ”säkra ett för allmänhetens friluftsliv betydelsefullt skärgårdsområde samt att skydda och bibehålla områdets värdefulla växt- och djurvärld i en särpräglad skärgårdsnatur”.

– Ett naturreservat har en särskilt värdefull natur, som ska bevaras också på längre sikt. För att kunna tillvarata och utveckla de naturvärden som finns i ett reservat är det viktigt att det finns en aktuella skötselförslag för området. Någon skötselplan finns dock inte för Storö-Bockö-Lökaö i dag, säger Josefin Sundberg, miljöhandläggare på Länsstyrelsen.

För att få fram ett underlag som kan ligga till grund för en skötselplan kommer Länsstyrelsen därför att inventera Storö-Bockö-Lökaö under hösten. Inventeringen ska fokusera på områdets naturmiljöer, som framförallt består av skogsmark, och ge en aktuell bild av dess olika naturvärden (till exempel gammal skog, särskilt skyddsvärda träd och vissa artförekomster av djur och växter), var de finns, fördelningen mellan dem, biologiska kvaliteter med mera.

– Med en uppdaterad kunskapsöversyn av områdets miljö- och naturvärden får vi bättre förutsättningar för att upprätthålla syftet med reservatet. Inventeringen kommer ge oss information om områdets biotop- och artvärden samt ett underlag för att ta fram skötselförslag för att tillvarata och utveckla dessa naturvärden, säger Josefin Sundberg.

Storö-Bockö-Lökaö naturreservat

Reservatet, som ligger öster om Möja i Värmdö kommun, består av ett stort område med drygt 150 öar, kobbar och skär, i gränsen mellan mellanskärgård och ytterskärgård.

De yttersta öarna domineras av björk medan hällmarkstallskog är vanligare på öarna längre in. På många av öarna finns dessutom flera områden med sumpskog. I dalgångarna finns riklig vegetation med ängar och gamla betesmarker. Lundvegetation är här vanlig med ekar och andra ädla lövträd.

Reservatets fågelfauna är mycket artrik med arter som svärta, vigg, ejder, roskarl, labb och tobisgrissla.

Läs mer om Storö-Bockö-Lökaö naturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt