Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förhöjda halter av miljögifter i abborre och strömming

En liten abborre i en människohand.

Foto: Mostphotos

Abborre och strömming som lever i Stockholms läns sjöar och kustvatten innehåller förhöjda halter av organiska miljögifter och kvicksilver. Braxen, som finns i Mälaren, är å andra sidan inte lika utsatt. Det visar en undersökning som gjorts inom ramen för den lokala och regionala miljöövervakningen.

Undersökningen är genomförd av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms stads miljöförvaltning och Tyresåns vattenvårdsförbund. Sammanställningen bygger på data som samlats in under 2019.

Fisken som har undersökts är främst små abborrar (15–18 centimeter) från länets sjöar och kustvatten samt strömming från kusten. Genom muskelprov från fiskarna har man gjort analyser av kvicksilver, dioxiner, PCB och högfluorerade ämnen (PFAS). Det är just dessa grupper av miljögifter som vid allt för höga halter och relativt stor konsumtion kan innebära en hälsorisk.

– Analysresultaten visar att förekomsten av de undersökta föroreningarna var förhöjda i fisk på många platser i länet. I abborre överskrids de av lagstiftningen satta gränsvärdena för PFOS, PCB och kvicksilver på flera platser. I strömming överskrids gränsvärdena för dioxiner, PCB och kvicksilver på ett antal lokaler, säger Johannes Knulst, samordnare för miljögiftsövervakningen vid Länsstyrelsen Stockholm.

För ett antal sjöar i Tyresåns avrinningsområde var framförallt halterna av det högfluorerade ämnet PFOS (kemiskt ämne som ingår i PFAS-gruppen) tydligt förhöjda, vilket ledde till att Stockholms stad i juni gick ut med en avrådan att äta fisk från åtta utpekade sjöar. Länk till annan webbplats.

Ät fisk – men var uppmärksam

De förhöjda halterna av miljögifter som uppmätts indikerar en förhöjd hälsorisk vid konsumtion av stora mängder fisk från just dessa vatten. Men sett ur ett generellt exponeringsperspektiv anser Länsstyrelsen att det inte finns anledning till oro för att äta fisk fångad i länets vatten.

– Det är viktigt att komma ihåg att inte sluta äta fisk, däremot bör vi äta mindre fisk från platser med ökad risk för negativa hälsoeffekter. Gällande fisk från de sjöar med återkommande, kraftigt förhöjda halter av miljögifter bör man alltså vara uppmärksam – det gäller särskilt små barn, gravida och fritidsfiskare som äter stora mängder egenfångad fisk, säger Johannes Knulst.

Provtagningen av miljögifter i fisk från länet har under samma tidpunkt även genomförts på braxen från Mälaren. Analyserna visar att braxen hade låga halter av samtliga undersökta miljögifter. Anledningen är att braxen främst är en växtätare och därför inte tar upp lika mycket gifter genom sin föda som abborre och strömming.

– Med tanke på resultatet finns ingen anledning att inte äta braxen. Det är en bra och underutnyttjad matfisk. Länsstyrelsen har genom projektet Resursfisk arbetat för att tillvarata fiskarter som inte nyttjas tillräckligt trots att de har livsmedelspotential, braxen är ett exempel på en sådan fisk, säger Johannes Knulst.

Rapporten "Organiska miljögifter och kvicksilver i fisk från Stockholms län 2019" Pdf, 1.7 MB.

Myndigheternas ansvar

Kommunerna har ansvar att skydda människor och miljö för risker kopplade till hälsa. Eftersom vattendragen inte följer kommungränserna har Länsstyrelsen en mer övergripande koll och ger stöd till kommunerna angående riskläget. Ansvarig nationell myndighet för att utfärda kostrekommendationer är Livsmedelsverket, som kommunerna bör stämma av planer på att utfärda lokala rekommendationer om fiskkonsumtion. Länsstyrelsen kommer att verka för att följa utvecklingen om förekomst av miljögifter i fisk och informera om läget i länet. Provtagning och analyser av miljögifter ingår i den ordinarie regionala miljöövervakningen av vatten.

Kontakt