Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Undersökning av vattenkvaliteten i våra sjöar

Bild på sjö med klippor i förgrunden och skog i bakgrunden. Blå himmel med vita moln.

Sjön Drevviken i Trångsund. Foto: Unsplash/Anatoliy Gromov

I augusti kommer Länsstyrelsen genomföra en kartläggning av vattenkvaliteten i 80 insjöar i Stockholms län. Genom vattenkemisk provtagning som undersöker bland annat halter av näringsämnen, klorofyll, vattenfärg och surhetstillstånd kan sjöarnas ekologiska status bedömas.

Provtagningen – det vill säga inhämtning av vattenprover och siktdjupsmätning – kommer främst att utföras från helikopter, som landar på sjöytan. I några sjöar med särskilda bestämmelser kommer provtagningen i stället att ske från roddbåt.

– Det är i synnerhet effekter av näringsämnespåverkan som fångas upp med denna provtagning. Om undersökningarna upprepas årligen under längre tid kan proverna även ge underlag för att följa upp trender i miljön som till exempel haltutveckling av näringsämnen, förändringar i siktdjup, grumlighet och vattenfärg. Något som i sin tur kan bero på för hög belastning av näringsämnen eller påvisa effekter av klimatförändringar, säger Jonas Hagström, miljöutredare på Länsstyrelsen Stockholm.

Problem med övergödning i länets sjöar

Resultaten kommer bland annat att vara ett underlag i länsstyrelsernas arbete med att fastställa sjöarnas ekologiska status. Det gäller framförallt bedömningen av sjöarnas näringsrikedom, som halter av näringsämnena fosfor och kväve samt halter av klorofyll.

– Vi identifierar och följer upp de sjöar som har problem med övergödning på grund av för stora utsläpp eller läckage av närsalter. Källorna till näringsämnen kan till exempel vara dagvatten från tätorter, läckage från jordbruk och hästgårdar, utsläpp från mindre reningsverk eller enskilda avlopp från exempelvis fritidshus. Ibland är det ”gamla synder” som syns, trots att källorna åtgärdats kan sedimenten från sjöarnas bottnar fortsätta att släppa ifrån sig fosfor. Övergödning är ett av länets största miljöproblem, både i sötvatten och längs kusten, säger Jonas Hagström.

Den synoptiska kartläggningen (som sker under kort tid) kommer att genomföras under augusti. Den kommer vidare att upprepas under samma månad de kommande åren, eventuellt med förändrat urval av sjölokaler. Att testerna sker under så kort tid som möjligt vid varje tillfälle är för att få största möjliga jämförbarhet mellan objekten, det vill säga snarlika väderleks- och temperaturförhållanden, samt att få en ögonblicksbild av det storskaliga tillståndet i det aktuella urvalet av sjöar.

Kontakt