Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd för miljöfarlig verksamhet, Silex Microsystems AB, Järfälla kommun

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län har, enligt 9 kap. miljöbalken, lämnat Silex Microsystems AB tillstånd till förbrukning av högst 100 ton organiska lösningsmedel per kalenderår av mikroelektromekaniska system.

Tillståndet gäller förbrukning av högst 100 ton organiska lösningsmedel per kalenderår vid produktion av mikroelektromekaniska system på del av fastigheten Veddesta 2:43 i Järfälla kommun. Delegationen har även godkänt den miljökonsekvensbeskrivning som
upprättats i ärendet.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 i Stockholm
och hos Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Järfälla kommun, Riddarplatsen 5, Järfälla.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 14 maj 2021 till
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller via stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 19551-2020.

Kontakt