Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökat intresse för småhus i länet – en effekt av pandemin

En gata med villor, garage, bilar parkerade och träd längs med gatan.

Foto: Christina Fagergren

Pandemin har påverkat bostadsmarknaden på olika sätt – bland annat har intresset för småhus ökat och därmed också bostadspriserna. Och de som redan tidigare hade svårt att komma in på bostadsmarknaden har fått det ännu tuffare. Det framkommer i Bostadsmarknadsenkäten 2021, där kommunerna i Stockholms län svarar på frågor om den aktuella bostadsmarknaden.

Varje år besvarar länets kommuner Bostadsmarknadsenkäten, med frågor som berör läget på bostadsmarknaden, bostadsbyggande, allmännyttan, kommunens verktyg för bostadsförsörjningen och läget på bostadsmarknaden för olika grupper. Syftet med enkäten är att få en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt bidra med underlag för bedömningar av kommande utveckling.

En ny fråga i årets enkät handlar om hur kommunens bostadsmarknad har påverkats av pandemin. Knappt hälften av kommunerna svarade att pandemin har påverkat bostadsmarknaden.

– Av de kommuner som bedömer att pandemin har påverkat bostadsmarknaden uppger majoriteten att bostadspriserna har ökat. Ett par kommuner uppger att bostadspriserna sjönk i början av 2020 för att sedan öka igen den andra halvan av året. Flera kommuner ger också uttryck för en ökad efterfrågan på småhus och fritidshus, säger Nanny Andersson Sahlin, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Stockholm.

– Pandemins totala effekter på bostadsmarknaden är svåra att tolka i nuläget, men är en viktig fråga att följa framöver. Däremot kan vi redan nu se att de människor som redan innan pandemin hade det svårt på bostadsmarknaden har fått det allt svårare, fortsätter Nanny Andersson Sahlin.

Brist på bostäder i flera av länets kommuner

Förra året började cirka 12 330 bostäder, inklusive ombyggnationer, att byggas i länet. Men bostadsbristen håller i sig. I princip alla kommuner uppger att de har brist på bostäder i kommunen som helhet. Flera kommuner beskriver även att det finns ett stort behov av hyresrätter, framför allt med lägre hyra.

I år och nästa år bedömer kommunerna att det totalt kan påbörjas ungefär 51 800 bostäder fördelat på 41 procent hyresrätter, 52 procent bostadsrätter, 1 procent äganderätter i flerfamiljshus och 6 procent småhus. Länsstyrelsens bedömning är dock att det inte är sannolikt att alla projekt kommer att starta som planerat.

I Bostadsmarknadsenkäten får kommunerna även uppge faktorer (förutbestämda alternativ) som begränsar bostadsbyggandet. Den vanligaste faktorn är konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken. Därefter följer svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar och överklagande av detaljplaner. Tidigare år har hårda lånevillkor, både för privatpersoner och byggherrar, varit det vanligaste svaret på vad som begränsar bostadsbyggandet. Hårda lånevillkor är fortfarande begränsande faktorer, men har inte lika stor inverkan som tidigare år.

Länsstyrelsen kommer att fördjupa sig ytterligare i svaren som framkommer i Bostadsmarknadsenkäten. Analyserna kommer i juni att presenteras i den årliga bostadsmarknadsrapporten, Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholm län.

Bostadsmarknadsenkäten 2021PDF

Kommunernas samlade svar tillgängliga som öppna dataExcel

Kontakt