Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förra årets tillskott av skyddad natur finns i länets nordostligaste del

Klipphäll i Svenska Högarnas naturreservat i Stockholms ytterskärgård.

En klipphäll i det marina naturreservatet Svenska Högarna, som utvidgades med ett omfattande havsområde i Stockholms ytterskärgård under förra året. Foto: Ingrid Nordemar

Under 2020 inrättades ett nytt naturreservat i Stockholms län. Dessutom utvidgades två befintliga naturreservat – varav det ena är Sveriges största marina naturreservat. Alla tre reservaten ligger i Norrtälje kommun.

Förra året inrättade Länsstyrelsen Stockholm Tulka naturreservat, som ligger i länets nordligaste delar. Tulka har en barrskog med 200-åriga granar och rikligt med kalk i marken vilket gynnar flera ovanliga svamparter. Området är dessutom en värdefull miljö för skogsfåglar, till exempel duvhöken.

Även två redan befintliga naturreservat utvidgades under förra året. Svenska Högarna, som finns i Stockholms ytterskärgård, växte med ett omfattande havsområde, från knappt 3 000 hektar till 61 000 hektar och blev därmed Sveriges största marina naturreservat.

Reservatet invigdes i början av september av landshövding Sven-Erik Österberg och dåvarande miljö- och klimatminstern Isabella Lövin.

Svartkärrets naturreservat har utvidgats från cirka 50 hektar till nära 78 hektar. Svartkärret utgörs av ett barrskogsområde med mycket lövträd. I området finns stora stenblock som gör området svårtillgängligt vilket har bidragit till att området till stor del skonats från modernt skogsbruk.

– Att arealen för skyddad natur ökat gör att både den biologiska mångfalden och friluftslivet får bättre förutsättningar i länet. Skyddet bidrar också till att vi kommer närmare att uppfylla de nationella miljömålen, till exempel levande skogar samt ett rikt växt och djurliv, säger Kristina Jiselmark, miljöhandläggare på Länsstyrelsen Stockholm.

Stockholms län har i nuläget 348 naturreservat som upptar en areal på 193 706 hektar. Av dessa reservat är 95 kommunalt inrättade. I Sverige finns sammanlagt 5 242 naturreservat fördelade på över 5 miljoner hektar, visar färska siffror från Naturvårdsverket.

Tulka naturreservat

Svenska Högarnas naturreservat

Svartkärrets naturreservat

Länsstyrelsens arbete med naturreservat

Naturreservat bildas av Länsstyrelsen eller kommunen. Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation. Att förvalta ett naturreservat eller ett annat skyddat naturområde innebär ett ansvar för planeringen och utförandet av skötseln i området. I vissa områden gynnas naturvärden av att naturen utvecklas fritt, medan värden i andra områden gynnas av en aktiv skötsel som till exempel bete och slåtter.

Läs mer om arbetet med skyddad natur

Kontakt