Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler besökare i naturen under pandemin – nu satsas det på friluftslivet

Två personer promenerar i snön i naturreservatet Sandemar.

Friluftsliv i naturreservatet Sandemar. Foto: Lena Malmström

En effekt av coronapandemin är att allt fler länsinvånare har sökt sig ut i naturen. Något som bland annat ställer högre krav på bättre friluftsanordningar, fler parkeringsplatser och utökad information. Det konstaterar förvaltare av länets natur- och friluftsområden. Länsstyrelsen Stockholm planerar nu för insatser för att möta behoven och att vistelse i naturen ska bli än mer tillgängligt.

I Stockholms län finns många besöksvärda naturområden, till exempel 347 naturreservat, två nationalparker och landets enda nationalstadspark. Områdena har sammanlagt över 40 förvaltare, där Länsstyrelsen förvaltar flest områden. Utöver den skyddade naturen finns parker, badplatser och andra grönområden som också är av vikt för friluftslivet.

Sedan coronapandemin slog till våren 2020 har den allmänna uppfattningen varit att besökstrycket i naturen har ökat. För att få mer fakta har Länsstyrelsen samlat in mer underlag från naturförvaltarna. Nästan 90 procent av respondenterna vittnar om en ökning av antalet besökare. 

– Det är roligt att fler hittar ut i vår fina och varierande natur. Under pandemin har vi sett hur värdefull tillgången till naturen är. Det är här vi har kunnat röra oss mer fritt, träffas och umgås, säger Lena Malmström, som arbetar med friluftsliv och besökare i Länsstyrelsen Stockholms naturreservat.

Det ökade besökstrycket ställer samtidigt nya och större krav på förvaltning av naturområdena och planering för friluftslivet. Många förvaltare uppger ett behov av fler parkeringsplatser, toaletter och eldplatser samt att nedskräpning, sophantering, vedåtgång och tillsynsbehovet har ökat.

Behov av information om naturen

Och med fler naturovana besökare finns också behov av ökad information som svarar på frågor som: Hur hittar man ut till naturen? Vad kan och får man göra? Gäller allemansrätten och hur ska vi bete oss för att ta hand om naturen?

– Många förvaltare i länet försöker nu möta behoven som har uppstått. Från Länsstyrelsens sida satsar vi på exempelvis förbättrade leder, rast- och eldplatser i de reservat vi ansvarar för. Vi vill också hjälpa besökare att hitta till nya områden som är mindre kända, till exempel genom Naturkartan som är en kart-app över besöksmål. Det ger besökarna nya upplevelser samtidigt som vi minskar trängsel och slitage, säger Lena Malmström.

Länsstyrelsen satsar i år också stort på det regionala friluftslivet som vi samordnar utifrån de nationella friluftsmålen, som bland annat innebär att naturen ska vara tillgänglig för alla, ett friluftsliv för god folkhälsa, ett rikt friluftsliv i skolan och kunskap om allemansrätten.

– Vi ser fördelar med en utökad samverkan mellan länets aktörer för att på ett bättre sätt kunna fånga upp och följa utvecklingen av friluftslivet i länet, säger Fredrik Olausson, friluftsstrateg på Länsstyrelsen Stockholm.

– Det som framkommer i den här sammanställningen jackar bra in i Länsstyrelsens arbete om den långsiktiga friluftslivsutvecklingen. Nu har vi större kunskap om vilka brister och behov som finns – både vad gäller friluftsliv, förvaltning och information till besökare – och kan planera långsiktigt för insatser och för att fler ska kunna njuta av vår vackra natur, fortsätter han.

Besökare i naturen i Stockholms län 2020 – Resultat av enkät till förvaltare av natur- och friluftsområden i Stockholms län

Kontakt