Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förebyggande arbete riktat till unga sparar miljoner åt kommunerna

Tre barn/ungdomar sitter på en sten på en skolgård. De har ryggarna mot kameran.

Foto: Mostphotos

Kommuner som satsar på förebyggande folkhälsoarbete kan bidra till stora samhällsbesparingar. Efter systematiska satsningar på exempelvis trygg skolmiljö, drogförebyggande arbete och föräldraskapsstöd har våldsbrotten minskat och fler unga har gått klart gymnasiet. Det visar unika studier som har gjorts i två av länets kommuner på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm.

Sedan 2019 har Länsstyrelsen Stockholm på uppdrag av regeringen arbetat för att förbättra förutsättningarna för främjande och förebyggande arbete, där exempelvis uppväxtvillkor och brottsförebyggande insatser ingår. Arbetet har bland annat skett genom att erbjuda strategiskt stöd till länets kommuner. I samband med detta har Uppsala universitet, på uppdrag av Länsstyrelsen, gjort en samhällsekonomisk utvärdering av det främjande och förebyggande arbetet i Norrtälje respektive Botkyrka kommun.

– Kostnaderna för våld, ohälsa och utanförskap är stora och påverkan på både individer och samhälle är påtagliga. Botkyrka och Norrtälje är kommuner som har prioriterat det främjande och förebyggande arbetet. De har väl uppbyggda strukturer för ett samordnat arbete och kunnig personal som vet vilka insatser och metoder som har stöd i forskning vilket spelar in i det goda resultatet, säger Kajsa Lönn Rhodin, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

De ekonomiska utvärderingarna visar bland annat att antal elever med gymnasieexamen ökat i Botkyrka sedan satsningen på våldsförebyggande arbete, med uppskattade besparingar på uppemot 200 miljoner kronor fram tills att individerna blir 65 år. I Norrtälje har antalet anmälda brott minskat efter att man påbörjat arbete med förebyggande insatser i anslutning till skolavslutningar, vilket beräknas ha sparat in upp till 28 miljoner kronor över en tioårsperiod. Det minskade narkotikabruket i Norrtälje sparar in över 5 miljoner kronor per år.

Investeringar på längre sikt

Inna Feldman som är docent och hälsoekonom på Uppsala universitet och ansvarig för studierna menar att det går att räkna på ekonomisk lönsamhet i förhållande till förebyggande folkhälsoarbete.

– Vi behöver ändra synen på att satsningar inom offentlig sektor inte enbart handlar om kostnader, utan också är investeringar i individer och samhället på längre sikt. De här samhällsekonomiska analyserna tyder på att det strategiskt främjande och förebyggande arbetet i de kommuner vi studerat medfört samhällsbesparingar för olika sektorer, inte bara i kommunen utan också i hälso- och sjukvården och hos statliga myndigheter, säger Inna Feldman.

Både Inna Feldman och Kajsa Lönn Rhodin anser att resultaten i studierna kan ge incitament till fler kommuner att prioritera sitt hälsofrämjande arbete.

– Att visa på ekonomiska besparingar är viktigt, men ännu viktigare är att satsningarna faktiskt kan bidra till goda och mer jämlika uppväxtvillkor. Nu hoppas vi att fler kommuner får upp ögonen för vikten att prioritera och göra goda uppväxtvillkor för barn och unga till en gemensam angelägenhet. Länsstyrelsen kan vara en viktig samarbetspart för kommunerna i det arbetet, säger Kajsa Lönn Rhodin.

Rapporten om Norrtälje kommun: "Är samverkan för bättre folkhälsa lönsamt?" Pdf, 2 MB.

Rapporten om Botkyrka kommun: "Lönar det sig med våldsförebyggande arbete?" Pdf, 1.9 MB.

Kontakt