Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort behov av stöd för att sluta utöva våld mot sin partner

En närbild på en mans ansikte med ögon, näsa, öra. I bilden står texten "Välj att sluta – telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar" och telefonnumret till telefonlinjen: 020 555 666.

Majoriteten av samtalen till telefonlinjen Välj att sluta kommer från personer som utövar psykiskt våld i sin relation. Det visar Länsstyrelsen Stockholms slutrapport av pilotverksamheten, som vänder sig till personer som vill sluta att utöva våld mot sin partner. I rapporten konstateras dessutom att det finns ett behov av telefonlinjen och att den bör utvecklas till att bli nationell.

För snart två år sedan, den 4 februari 2019, startade Välj att sluta. Telefonlinjen drivs av Länsstyrelsen Stockholm och Manscentrum Stockholm i samarbete med Länsstyrelsen Skåne, och vänder sig huvudsakligen till invånare i dessa två län. Det främsta syftet med telefonlinjen, dit man kan ringa anonymt, är att motivera och vägleda personer som utövar våld mot sin partner att söka behandling för att de ska upphöra med våldet.

Välj att slutas telefoner har ringt från dag ett. Under de första 19 månaderna har personalen på Manscentrum tagit emot drygt 440 samtal från personer som har uttryckt att de utövat våld.

Nära 80 procent av samtalen har kommit från personer som uppgett att de har utövat psykiskt våld mot sin partner. Men även fysiskt våld är vanligt, drygt 40 procent av inringarna har uppgett att de har utövat fysiskt våld, ibland i kombination med psykiskt våld.

– Det är vanligt att våld i en parrelation startar med olika former av psykiskt våld, som svår svartsjuka, kontroll, kränkningar och hot. Ett av målen för Välj att sluta är att gripa in tidigt, innan våldet har eskalerat, för att bryta våldsspiralen så snart det bara går – och med tanke på vilka som ringer ser det ut som att vi har lyckats med det i en hel del fall, säger Christina Ericson, utvecklingsledare i arbetet mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Stockholm.

Den största andelen som ringer är män. Men fler kvinnor än väntat har hört av sig till Välj att sluta –en fjärdedel av inringarna är kvinnor.

– Behandling för våldsutövare behöver finnas även för kvinnor. Det är viktigt att kommunala behandlingsverksamheter har det i åtanke vid utformandet av sina insatser. På individnivå är det angeläget att varje person, oavsett könstillhörighet, sexuell läggning, etnicitet, ålder eller funktionsvariation, får det stöd hen behöver för att sluta utöva våld, säger Christina Ericson.

Drygt hälften om dem som har ringt Välj att sluta hade inte sökt hjälp för sitt våldsutövande tidigare. Anledningarna till det kan vara flera, till exempel att man inte vet vart man kan vända sig, att man har låg motivation, skamkänslor, att man känner rädsla för att kontakta socialtjänsten eller att man inte vill erkänna sina problem.

– Eftersom klienterna får vara anonyma kan det vara lättare att ta första steget att starta en förändringsprocess. Att dessutom många som inte sökt hjälp tidigare ringer Välj att sluta visar tydligt att det finns behov av telefonlinjen. Vi har stora förhoppningar om att Välj att sluta ska bli en nationell telefonlinje i början av 2021 och vi väntar på besked från regeringen, säger Christina Ericson.

Rapporten ”Välj att sluta – En telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer” Pdf, 1.3 MB.

Välj att slutas webbplats Länk till annan webbplats.

Målgrupper och telefonsamtal

Välj att slutas huvudmålgrupp är personer som vill förändra ett våldsamt beteende. Men även yrkesverksamma som möter målgruppen i fråga, våldsutsatta, närstående och allmänheten är välkomna att ringa. Under telefonlinjens första 19 månader (som rapporten baseras på) har 935 samtal inkommit. 442 av dem är från personer som söker stöd för sitt eget beteende. 493 samtal är från övriga målgrupper.

Kontakt