Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Publiktak på åtta personer införs i Stockholms län

En gräns på max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller i Stockholms län från och med den 24 november. Det beslutade Länsstyrelsen Stockholm i dag. Undantag görs för begravningsceremonier, där gäller max 20 deltagare.

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020. Länsstyrelsen Stockholms beslut innebär att regeringens undantag för sittande publik med upp till 300 personer inte gäller i Stockholms län – här gäller begränsningen om åtta personer även för publik med anvisade sittplatser.

Enda undantaget från åttapersonersregeln i Stockholms län är alltså allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsen har tagit sitt beslut i samråd med landets alla länsstyrelser och i dialog med Region Stockholms smittskyddsläkare, som inkommit med en hemställan. Beslutet är fattat mot bakgrund av det rådande smittläget av covid-19 i länet.

Beslutet gäller tillsvidare, men utvärderas löpande tillsammans med smittskyddsläkaren i Region Stockholm.

Uppdatering 22 januari 2021: Länsstyrelsen Stockholms föreskrift 01FS 2020:30 upphör att gälla den 23 januari 2021. Samtidigt börjar nya föreskrifter (01FS 2021:07) att gälla. Innehållet är detsamma – samma regler som anges ovan gäller fortfarande. Den enda skillnaden är att föreskrifterna numera har sin grund i covid-19-lagen. Föreskrifterna gäller tillsvidare, dock längst till och med september 2021.

Länsstyrelsen Stockholms föreskrifter om deltagarbegränsning vid viss allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (01FS 2021:07)

Information om Länsstyrelsens tillsyn över den tillfälliga covid-19-lagen

Vad är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?

Ordningslagen (2 kap. 1–3 §§) definierar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar så här:

Allmän sammankomst:

  1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
  2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
  3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
  4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
  5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad som sägs i lagen om allmänna sammankomster gäller även cirkusföreställningar.

Offentlig tillställning:

  1. tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
  2. danstillställningar,
  3. tivolinöjen och festtåg,
  4. marknader och mässor, samt
  5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Varför beslutar Länsstyrelsen att införa en gräns på åtta personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?

För att minska den ökade smittspridningen av covid-19 i länet. Beslutet är fattat efter dialog med regeringen, landets länsstyrelser och i samråd med Region Stockholms smittskyddsläkare.

Länsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om lokala föreskrifter enligt ordningslagen om färre deltagare än vad som anges i 1 § förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka smittspridning av pandemin. Det är ett bemyndigande som en länsstyrelse har enligt förordning 1993:1632 .

Inkluderas alla religiösa sammankomster i undantaget för 20 deltagare?

Nej, det är endast begravningar som inkluderas av undantaget med maximalt 20 deltagare. Undantaget gäller för alla religionsutövningar.

Andra religiösa sammankomster som dop, bröllop och gudstjänster får ha maximalt åtta deltagare.

Vad gäller för borgerliga begravningar?

Borgerliga begravningar räknas inte som allmän sammankomst och omfattas därför varken av gränsen på åtta deltagare eller undantaget för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall. Det är dock viktigt att även vid en borgerlig begravningsceremoni följa de råd och riktlinjer som gäller.

Hur länge gäller Länsstyrelsens beslut?

Beslutet träder i kraft den 24 november och gäller tills vidare. Det kommer dock att omprövas kontinuerligt i dialog med Smittskydd Stockholm. Utgångspunkten är att den föreslagna begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. När vi tar ett nytt beslut meddelar vi det på vår webbplats.

Vad innebär beslutet för verksamhetsutövare?

Vårt beslut innebär att man i Stockholms län inte får anordna allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som har fler än åtta deltagare. Undantag gäller för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Vad innebär Länsstyrelsens beslut för idrottsevenemang?

Vårt beslut innebär att offentliga tillställningar i form av idrottsevenemang inte får samla fler än åtta deltagare. Undantaget som började gälla 1 november 2020 och som tillåter högst 300 deltagare på liknande arrangemang gäller alltså inte inom Stockholm län. Här är i stället maxantalet deltagare åtta.

Vad innebär beslutet för restauranger och andra serveringsställen?

Vårt beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på restauranger och andra serveringsställen inte får samla fler än åtta deltagare från och med den 24 november. Den vanliga verksamheten påverkas alltså inte, men däremot kan restaurangen till exempel inte anordna en konsert med en större publik än åtta personer.

Från och med den 24 december 2020 begränsas dock storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till fyra personer, enligt Folkhälsomyndighetens beslut om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställe Länk till annan webbplats..

Hur kommer det sig att en restaurang kan ha ett annat tak för antalet gäster än exempelvis en teater?

Det är olika lagstiftningar som reglerar det. Det Länsstyrelsen har möjlighet att påverka enligt ordningslagen är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det omfattar inte hur många gäster en restaurang får ha.

Gäller publiktaket även konserter och föreställningar som hålls på serveringsställen?

Ja, det gäller på serveringsställen. Om någon ska underhålla på ett serveringsställe får det vara max åtta personer i publiken.

Vad innebär Länsstyrelsens beslut för andra verksamheter, till exempel butiker och köpcentrum?

Vårt beslut omfattar bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Butiker, köpcentrum, frisörsalonger med mera omfattas inte av dessa krav, och därför inte heller av vår föreskrift. Däremot gäller ju de vanliga allmänna råden från Folkhälsomyndigheten för alla verksamheter.

Lokala allmänna råd för Stockholms län (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Gäller max åtta personer även politiska sammanträden i kommuner?

Politiska sammanträden omfattas inte av beslutet. Däremot ska alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att minska smittspridningen och undvika att samlas inomhus.

Vad gäller för privata fester och tillställningar?

Privata fester och tillställningar är varken allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Men vi behöver alla ta vårt personliga ansvar för att minska smittspridningen. Enligt Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd ska man om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än dem man bor med. Det innebär bland annat en avrådan att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Vad händer om någon anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än åtta deltagare?

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än åtta deltagare och den som anordnar en sådan kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

Information om allmänna sammankomster och offentlig tillställning på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Varför beslutar ni inte om inskränkningar i kollektivtrafiken?

Länsstyrelsen har inte möjlighet att införa restriktioner i kollektivtrafiken. Företag som anordnar buss-, tåg- eller sjöresor bestämmer vilka regler som gäller med företagets färdmedel. Regeringen har nyligen tagit upp diskussionen om en ny pandemilag som ger dem den befogenheten.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm