Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

15,4 miljoner kronor till tidiga insatser för asylsökande

Suddig detaljbild på människa som cyklar.

Foto: Mostphotos.

Länsstyrelsen i Stockholm har för andra gången i år fördelat medel till kommuner och föreningar i Stockholms län för att stärka projekt som arbetar med tidiga insatser för asylsökande. Sammanlagt har därmed 15,4 miljoner kronor fördelats till 21 projekt i länet under året.

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att arbeta med tidiga insatser för asylsökande (TIA). Syftet är att insatserna ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige. Länsstyrelsen beslutar om bidrag för insatserna och samordnar länets arbete.

- Vi är glada att med höstens beslut kunna förstärka svenskundervisning och hälsofrämjande insatser för de asylsökande i länet. Vi har en fortsatt stor grupp asylsökande (över 7 000 personer över 18 år) och vi hoppas att kunna intensifiera samarbetet med Migrationsverket för att nå de asylsökande med information om TIA. Precis som förra året satsar Länsstyrelsen i Stockholm också på insatser som kan förbereda den stora grupp personer som står inför ett återvändande, säger Martin Johansson, utvecklingsledare vid Länsstyrelsens enhet för integration och nationella minoriteter. 

Beviljade medel till tidiga insatser för asylsökande i Stockholms län, hösten 2020:

 • ABF Stockholm beviljas 190 800 kronor för insatsen Musikskapande för asylsökande kvinnor och transpersoner. Med musikens hjälp skapas ett kreativt sammanhang som bidrar till delaktighet och motverkar psykisk ohälsa.
 • Föreningen Framtidståget beviljas 1 399 889 kr för insatsen Ett nytt steg. Föreningen ska erbjuda utbildningar för asylsökande i mobilreparation, medieproduktion, matlagning och skönhetsvård. Aktiviteterna är valda utifrån tanken att ge kunskaper som är till nytta på en global marknad. Verksamheten fungerar därför rustande för individen oavsett utgång i asylprocessen.
 • KFUM Fritid Fryshuset beviljas 551 414 kr för insatsen Safe Space Fryshuset. Asylsökande mellan 18-29 år bjuds in att delta i Fryshusets ordinarie verksamheter. En särskild satsning på asylsökande kvinnor ska göras inom projektet. Asylsökande ska också erbjudas arbetsmarknadsaktiviteter och ett upparbetat samarbete finns med Hammarby fotboll, föreningen Miljöverkstan Flaten och Framtidstågets TIA-projekt.
 • Frälsningsarmén beviljas 679 320 kr för insatsen Kunskapstrappan. Insatsen syftar till att ge asylsökande kvinnor över 18 år kunskap om det svenska samhället, träning i det svenska språket och ett socialt umgänge.
 • Hammarby IF Fotboll beviljas 750 000 kr för insatsen Samhällsmatchen. Projektet syftar till att genomföra ett integrationsprogram för asylsökande med språkinlärning och arbetsmarknad som bärande teman. Genom språkundervisning, jobbmatchning, volontärarbete och studiebesök ska deltagarna närma sig arbetsmarknaden.
 • Hej Främling beviljas 800 000 kr för insatsen TIA Hej Främling Stockholm. Föreningen ska arrangera hälsofrämjande aktiviteter för framförallt asylsökande kvinnor. Insatsen har också fokus på arbetsmarknadsförberedande insatser för målgruppen asylsökande.
 • Järfälla kommun beviljas 982 616 kr för insatsen Asyl i Järfälla. Insatsen ska aktivera de asylsökande genom språkutbildning, introduktion till det svenska samhället och till arbetsmarknaden. Språkutbildningen ges i samarbete med ABF och närmandet till arbetsmarknaden sker i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet. Insatserna syftar också till att öka kopplingen till insatser som verkar rustande för dem som får ett avslagsbeslut.
 • Föreningen Midsommargården beviljas 698 750 kr för insatsen Verksamhetslots och riktade aktiviteter. Föreningen erbjuder asylsökande kurser i simning, cykling, kreativa kurser i konst, dans och musik, programmering samt familjeutflykter. Det arbetssätt och de kontakter som tidigare projekt har givit ska utvecklas ytterligare.
 • Miljöverkstan Flaten beviljas 838 000 kr för insatsen Hälsa och integration genom friluftsliv för asylsökande unga. Föreningen vill främja asylsökande unga vuxnas psykiska och fysiska hälsa genom social trygghet, sammanhang och naturvistelse i skog och mark. Stöd för målgruppen att närma sig arbetsmarknaden ska ges genom externa föreläsare, aktiv lotsning till arbetsmarknadsmässor och andra erbjudanden från arbetsgivare.
 • RFSL Stockholm beviljas 1 270 000 kr för insatsen Newcomers Stockholm. Föreningen vill erbjuda asylsökande hbtq-personer aktiviteter, sociala kontakter och en hälsofrämjande gemenskap. Föreningen vill också genom mentorskap hjälpa asylsökande hbtq-personer in på arbetsmarknaden. Projektet bygger vidare på den verksamhet som redan finns i föreningen sedan tidigare TIA-projekt.
 • Sociala Missionen beviljas 558 913 kr för insatsen Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet. I gruppträffar ges asylsökande hälsofrämjande aktiviteter, arbetsmarknadsstöd, samhällsinformation och språkträning. Verksamheten erbjuds i fem församlingar spridda över Stockholms län.
 • Föreningen Stockholm International Swimming Club beviljas 500 000 kr för Vattenstart för familjer. Simundervisning och utbildning i vattensäkerhet ska ges till asylsökande föräldrar med ett särskilt fokus på mödrar. Det ska göras genom att samtidigt erbjuda barnpassning. Verksamheten innefattar också träning i svenska, arbetsmöjligheter i simklubbar och ett mentorskapsprogram mellan asylsökande och personer som har bott en längre tid i Sverige.

Läs mer

Länsstyrelsens uppdrag och arbete med tidigare insatser för asylsökande

Kontakt