Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lokal förnybar elproduktion och flexibel elanvändning – så ska elförsörjningen bli tryggare

Vindkraftverk.

Foto: Mostphotos

Kapaciteten i elnäten i Stockholms län har varit ansträngd de senaste åren. För att minska sårbarheten i framtiden krävs bland annat att den lokala förnybara elproduktionen ökar. I dag överlämnar Länsstyrelsen Stockholm – tillsammans med länsstyrelserna i Uppsala, Västra Götaland och Skåne – sina slutsatser i regeringsuppdraget Trygg elförsörjning till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Tillgång till el är en förutsättning för hållbar tillväxt, inte minst för omställningen till fossilfritt inom områden som transporter, bostäder och industri.

– Vi bedömer att användningen av el kommer att öka betydligt kommande decennier, men elen produceras inte där den främst används, det vill säga i södra Sveriges storstadsregioner. Det är väsentligt att det finns kapacitet i elnäten så att elen kan föras från producent till konsument alla tider på året utan driftstörningar. Men Sveriges elnät är till stor del gamla och frågan om överföring av el har tagits för given, säger Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg.

Länsstyrelserna har i uppdrag att främja, samordna och leda det regionala arbetet med energiomställning och minskad klimatpåverkan. Sedan oktober 2019 har länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Skåne analyserat förutsättningarna för trygg elförsörjning inom regeringsuppdraget Trygg elförsörjning. När de fyra länsstyrelserna i dag presenterar uppdraget lyfter de fram fyra huvudområden som regeringen bör arbeta vidare med för att undanröja risker och minska sårbarheten i framtiden:

  • Uppgradering och utbyggnad av elnät.
  • Ökad lokal förnybar elproduktion.
  • Utveckling av metoder och teknik för flexibel elanvändning och lagring.
  • Bättre rutiner och verktyg för samverkan och planering för att få mer tillförlitliga elförbrukningsprognoser.

– Ett av våra förslag innebär ökad flexibilitet i elanvändningen för att styra elkonsumtionen. Det kan göras genom att höja elpriserna de tider på dygnet när det är trångt i näten eller genom frivillighet då en användare kan få betalt för att dra ner på verksamheten en viss tid, säger Sven-Erik Österberg.

I Stockholms län har kapaciteten i elnäten var ansträngd de senaste åren. Planerade bostadsprojekt och expansionsplaner har skjutits på framtiden på grund av osäkerheter kring elförsörjningen. Samtidigt har elektrifieringen en viktig plats när klimatmålen ska uppfyllas, bland annat i utbyggnaden av spårbunden kollektivtrafik, laddning av elfordon och uppvärmning av bostäder. Länsstyrelsen Stockholm bedömer att länets elförbrukning kommer att öka i paritet med befolkningsutvecklingen, det vill säga med 15 procent till år 2030.

– Stockholms län är särskilt sårbart då vi nästan är helt beroende av el tillförd utifrån. Cirka 90 procent av den el vi förbrukar kommer från andra delar av landet. Stockholms elproduktion består främst av kraftvärme och vi behöver mer regional elproduktion för att klara effekttopparna. Kraftvärmen bör ges goda förutsättningar, men vi behöver också investeringar i till exempel sol- och vindkraftverk. Svenska kraftnät bygger nu flera nya elförbindelser i länet. När alla åtgärder är klara förväntas kapaciteten fördubblas, men det är inte klart förrän om sju, åtta år och tills dess är situationen fortsatt ansträngd, säger Sven-Erik Österberg.

"Förutsättningar för en trygg elförsörjning" – länsstyrelsegemensam slutrapport Pdf, 1.2 MB.

"Kartläggning och analys av elförsörjningssituationen i Stockholms län" Pdf, 2.1 MB.

Kontakt