Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp med uppfödning ska rädda hotad fjäril

Fjärilen fetörtsblåvinge

Foto: Miguel Jaramillo

Många fjärilars situation i Sverige blir alltmer ansträngd. En av fjärilsarterna som kämpar för sin överlevnad är fetörtsblåvingen, som ingår i ett av de cirka 20 åtgärdsprogram för hotade arter som Länsstyrelsen Stockholm arbetar aktivt med. I samarbete med Nordens Ark genomförs nu ett uppfödningsförsök för att bevara arten.

Vissa av våra djur, växter och svampar är så pass hotade att det finns speciella åtgärdsprogram för att skydda dessa arter. Ett åtgärdsprogram beskriver artens hotbild och vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra artens situation. Fetörtsblåvingen har ett eget åtgärdsprogram där Länsstyrelsen Stockholm har ett nationellt ansvar att koordinera åtgärder som ska förbättra statusen för arten i Sverige.

Fetörtsblåvingen har under de senaste 50 åren minskat kraftigt i Norden och i Sverige är arten klassad som starkt hotad. Den främsta orsaken till den minskade populationen av fjärilen är igenväxning av dess livsmiljöer. I dag finns arten på färre än tio platser i fyra län: Stockholm, Södermanland, Östergötland och Västra Götaland.

I Stockholm län betraktades arten som utdöd fram till 2018 då den hittades på Mörtö i Stockholms skärgård. Enligt preliminära inventeringar verkar arten ha en stabil population på ön, vilket öppnade för ett samarbete med Nordens Ark kring uppfödning av fjärilen.

Arbetet påbörjades i juni genom att fjärilsägg samlades in från Mörtö för att sedan transporteras till Nordens Arks avelsanläggning. Där har äggen nu kläckts till larver som äter och växer sig stora. Målet är att sedan släppa ut vuxna fjärilar på några av de platser där arten har försvunnit, till att börja med i Stockholms län.

– Länsstyrelsen följer utvecklingen av uppfödningsförsöket med spänning, säger Miguel Jaramillo, biolog och koordinator för åtgärdsprogrammen av hotade arter på Länsstyrelsen Stockholm.

– Uppfödningsförsöket är bara en del av de åtgärder som görs för att rädda arten. Länsstyrelserna i de län där fetörtsblåvingen finns, och enstaka kommuner, arbetar med att skapa bättre förutsättningar för arten genom att bland annat avverka träd i miljöer som är lämpliga för arten, skapa korridorer mellan lämpliga platser, följa upp artens utveckling samt informera berörda markägare om artens status och naturvärden, fortsätter han.

Om fetörtsblåvingen

Fetörtsblåvinge är en dagfjäril som tillhör familjen juvelvingar. Både honan och hanen har en blå färg och är en av ungefär 20 arter av blåvingar som finns i landet. Fjärilen flyger på bergssluttningar med god kalkförekomst, ofta i sydvända lägen, och är beroende av kärleksört som är larvens huvudsakliga värdväxt. Igenväxning av marker med kalkrika bergssluttningar anses vara det största hotet mot artens förekomst.

Läs pressmeddelande om uppfödningsförsöket på Nordens Arks webbplats Länk till annan webbplats.

Om hotade djur och växter samt åtgärdsprogram på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt