Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Riktlinjer ska underlätta förvaltningen av kronhjort i länet

Kronhjortar

Foto: Tobias Hjortstråle

Antalet kronhjortar i Stockholms län blir allt fler. Samtidigt som djuret är en värdefull art och ska bevaras långsiktigt är det viktigt att ta hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation har Länsstyrelsen beslutat om övergripande riktlinjer för förvaltning av kronhjort i Stockholms län.

Kronhjortspopulationen växer stadigt i Stockholms län, framför allt runt ursprungsområdena i Hölö i Södertälje kommun, Kårsta i Vallentuna kommun och Bro i Upplands-Bro kommun. Kronhjort ska tillåtas fortsätta sin utbredning i länet. Etableringen måste dock ske med försiktighet så att skador på jord- och skogsbruk kan hållas nere.

Målet med förvaltningen är också att kronhjortsstammen ska vara livskraftig och hålla en hög kvalitet med en god jaktbar stam. Dessutom ska förvaltningen vara ekosystembaserad, viket innebär att den ska anpassas till kronhjortens påverkan på den biologiska mångfalden, förekomst av rovdjur och övriga klövviltarter samt tillgång på foder.

– Vi hoppas att riktlinjerna kan hjälpa markägare och jägare med en bra förvaltning av kronhjort i länet. Populationer som växer kraftigt kommer tyvärr att orsaka skador för jord- och skogsbrukare. Det är viktigt att förvaltningen lokalt i länet bygger på skötselplaner inom kronhjortsskötselområden, där jägare och markägare kommer överens om målsättningen med den lokala kronhjortsförvaltningen, säger Tobias Hjortstråle, vilthandläggare på Länsstyrelsen Stockholm.

Kronhjortens spridning

Kronhjort är en ursprunglig svensk art som jagades intensivt i slutet på 1800-talet och då minskade kraftigt i antal. Den ursprungliga populationen finns i dag bara kvar i södra Skåne och vid Halle-Hunneberg i Västra Götaland. Under slutet av 1900-talet har kronhjort börjat att sprida sig både naturligt och som rymningar från hägn och under 2000-talets början har populationsökningen tagit fart i Stockholms län. Under förra årets ordinarie jakttid fälldes 116 kronhjortar i länet.

Övergripande riktlinjer för förvaltning av kronhjort i Stockholms länPDF

Kontakt