Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pandemin hotar att försämra Stockholms läns dåliga bostadsmarknad

Bostadsbygge, Stockholm

Foto: Mostphotos

Situationen på bostadsmarknaden försämras varje år – och de som får betala är hushållen med sämst ekonomi. Än en gång är det den dystra bilden som framkommer i Länsstyrelsens årliga rapport om bostadsmarknaden i Stockholms län. För att nå regeringens mål om att alla ska kunna bo i en rimlig bostad är det angeläget med nya lösningar för dem som inte har möjlighet att köpa eller hyra en nyproducerad bostad.

Befolkningen och bostadsbyggandet har ökat kraftigt de senaste fem åren, då länet växte med 180 000 nya invånare och totalt 83 000 bostäder började att byggas. Men nu minskar byggandet igen. Länsstyrelsen uppskattar att cirka 11 000 bostäder påbörjas i år – och risken är stor att utvecklingen blir än sämre till följd av covid-19-pandemin.

– Pandemin har satt djupa spår i Sverige och Stockholm. Många hushåll hotas av arbetslöshet och försämrad ekonomi. Om inte samhället agerar resolut finns en överhängande risk att inträdet på bostadsmarknaden försämras än mer. Därför är det särskilt viktigt att framhålla att bostadsförsörjning är mer än bostadsbyggande – det handlar om att tillgodose alla inkomstgruppers bostadsbehov, säger Henrik Weston, utvecklingsledare på Länsstyrelsen och en av författarna till rapporten ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2020”.

Trots att konjunkturen i Stockholms län befinner sig på en historiskt låg nivå avtar inte behoven av bostäder. Länet kommer även fortsättningsvis att vara attraktivt. Prognoserna pekar mot att vi behöver förbereda oss för en befolkningsökning på upp till 400 000 personer fram till 2030. Dessutom behövs mer variation på bostädernas upplåtelseform och storlek. Av de bostäder som byggts de senaste fem åren är 70 procent bostads- eller äganderätter och hälften är ettor eller tvåor.

Bostäder för alla – viktigt för sociala sammanhållningen

I förra årets rapport om bostadsmarknaden i Stockholms län lanserade Länsstyrelsen ett förslag om att regeringen borde tillsätta en bostadssocial utredning som utformar en bostadspolitik som gör det möjligt för alla att ha någonstans att bo.

– Under det gångna året har vi blivit allt mer övertygade om att utredningen behövs. Därför är det positivt att regeringen nu har tillsatt en sådan utredning där ”målet är att alla människor ska ha ett tryggt boende som passar de egna behoven”, säger Henrik Weston.

Länsstyrelsen anser, liksom Boverket och aktörer i och omkring fastighetsbranschen, att vi nu behöver hitta en svensk modell för ekonomiskt överkomliga bostäder riktade till hushåll med lägre inkomster, där staten är med och tar ett större ansvar.

– Om inte samhället förmår att komma till rätta med bostadsförsörjningen kan det leda till att den sociala sammanhållningen, tryggheten och tilliten till den svenska modellen avtar. Förhoppningsvis kan regeringens bostadssociala utredning vara en liten pusselbit på vägen till en bostadsförsörjning som omfattar alla, säger Henrik Weston.

Rapporten ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2020”PDF

Kontakt