Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Icke godkänd personal hos en tredjedel av granskade bevakningsföretag

Skyddsvakt

Foto: Mostphotos

När länsstyrelserna under 2018 och 2019 kontrollerade auktoriserade bevakningsföretag hittades icke godkänd personal hos 74 av de 247 granskade företagen. På grund av det höga utfallet har länsstyrelserna beslutat att fortsätta med kontrollerna.

Kontroller av bevakningsföretag sker på länsstyrelserna i Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten. Dessa sju länsstyrelser genomförde under 2018 och 2019 en särskild nationell kontroll av 247 bevakningsföretag och dess personal.

Länsstyrelsen Stockholm genomförde inspektioner hos 83 av bevakningsföretagen (där företagsledningen har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län). Av dessa har 30 företag fått anmärkning med anledning av förekomst av icke godkänd personal.

– Vi ser naturligtvis väldigt allvarligt på att cirka 30 procent av bevakningsföretagen i Sverige, och cirka 36 procent av företagen som granskats av Länsstyrelsen Stockholm, har haft brister avseende godkännande av personal. Det är dock värt att nämna att en konstaterad brist hos ett bevakningsföretag kan röra sig om allt från att företaget glömt söka godkännande för en suppleant i styrelsen till att företaget haft ej godkänd personal som utfört bevakningsuppgifter, säger Elisabeth Åkesson, jurist vid Länsstyrelsen Stockholm.

Förutom bristerna när det gäller godkänd personal, upptäcktes även felaktigheter avseende bristande spårbarhet av nycklarna hos 19 av 92 företag som hanterar kundnycklar. Bland de företag som Länsstyrelsen Stockholm granskat fick 14 av 24 anmärkning rörande förteckningen över kundnycklar.

– När vi hittar brister hos ett företag så gör vi en bedömning i det enskilda fallet av hur allvarliga bristerna är och om företaget fortfarande kan anses uppfylla kraven för auktorisation. Vi kan begära ytterligare upplysningar för att utreda företaget djupare, vi kan förelägga företaget att vidta åtgärder och i väldigt allvarliga fall kan vi återkalla eller begränsa företagets auktorisation, säger Elisabeth Åkesson.

På grund av utfallet i kontrollerna har länsstyrelserna beslutat att under åren 2020–2021 fortsätta med de särskilda kontrollerna av den personal bevakningsföretagen använder sig av.

Lagligt krav på godkänd personal

I dag finns 284 auktoriserade bevakningsföretag i Sverige och cirka 35 000 personer som godkänts för anställning i företagen. Lagstiftningen kräver att personal som är anställda av bevakningsföretag ska vara godkända av länsstyrelsen.

Väktare och all övrig personal ska vara godkänd med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet och lämplighet i övrigt. Kontrollen görs framförallt för att minska risken för att företagens kunder får en ineffektiv bevakning eller blir utsatta för brott begångna av bevakningspersonalen. Syftet med godkännandeförfarandet är också att se till att olämpliga personer inte får tillgång till säkerhetskänslig information som i värsta fall kan påverka rikets säkerhet.

Slutrapport av länsstyrelsernas nationella tillsyn av auktoriserade bevakningsföretag under perioden 2008–2019PDF

Kontakt

Enheten för tillsyn