Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regionalt samarbete ger resultat: Nya leveranser av skyddsutrustning till kommunernas vårdboenden

Skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel levereras nu varje dag till länets kommuner. Det sker i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Stockholm och länets 26 kommuner och innebär att det materiel som regionen köper in omfördelas så att det även når kommunernas vård- och omsorgsboenden. Resultatet är att vi nu möjliggör mer stabila materialflöden och därigenom säkrar såväl god omvårdnad som säker arbetsmiljö.

Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar vid kriser och samordnar det regionala krisledningsarbetet. Det innebär bland annat att säkerställa att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och att hjälpa andra aktörer, inte minst länets 26 kommuner, i det arbetet.

De senaste veckorna har Länsstyrelsen samarbetat med kommunerna och Region Stockholm för att få fram skyddsmateriel och fördela det till de vård- och omsorgsboenden som finns i kommunerna. Inledningsvis har materielen kommit från gamla beredskapslager, mindre inköp och viss fördelning från Socialstyrelsen. Efter påsk har leveranserna till kommunerna ökat i volym tack vare att Region Stockholm nu har beslutat att kommunerna ska få del av den utrustning som regionen köper in.

– I den särskilda och ansträngda situation vi nu befinner oss i med anledning av covid-19-pandemin är det viktigt att alla aktörer arbetar tillsammans och hjälps åt för att säkra en stabil och uthållig materielförsörjning. I Stockholms län har vi nu tillsammans hittat rutiner för att det ska fungera på ett tryggt och bra sätt, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Irene Svenonius, finansregionråd i Region Stockholm, konstaterar att regionen i början av pandemin säkerställde att sjukhusen hade den skyddsutrustning och det materiel de behövde.

– Det är självklart att Region Stockholms inköp av skyddsutrustning också ska komma regionens äldreboenden till del. Stockholmsregionen arbetar nu tillsammans för att bekämpa smittspridningen och det är behovet som ska styra. Kommunernas välfungerande äldreomsorg leder också till att färre personer behöver vårdas på sjukhus och att sjukhusen kan fokusera på dem som är i behov av mer avancerad vård, säger Irene Svenonius (M).

Det praktiska fördelningsarbetet sker genom att Länsstyrelsen tar in uppgifter från kommunerna gällande deras behov och fördelar utrustningen som regionen har köpt in. Stockholms stad hanterar logistiken och gör dagliga leveranser till kommunerna.

– Med vår storlek ser vi det som en självklarhet att hjälpa övriga kommuner i länet med den praktiska hanteringen så att materiel och skyddsutrustning kommer ut och gör nytta, säger Stockholms stads finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M).

Kommunernas behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel ska nu till största delen vara tillgodosedda tack vare det regionala samarbete som pågår och intensifierats. Det sker nya leveranser dagligen och de akuta behoven hanteras löpande. De behov som inte kan hanteras av regionen skickas vidare till Socialstyrelsen.

– Från Länsstyrelsens sida fortsätter vi att följa läget i länet och försöka tillgodose behoven som finns. Det är en svår situation och svårt att ge garantier i ett längre perspektiv då ingen vet hur världsmarknaden ser ut framåt. Men ur ett regionalt perspektiv är vi trygga med det samarbete och den struktur vi har skapat, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Kontakt