Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad medvetenhet och större ansvarstagande i minoritetsarbete

Flaggor och lagbok

Flertalet kommuner och regioner har under 2019 påbörjat ett arbete med mål och riktlinjer om nationella minoriteter. Det visar årets rapport ”Nationella minoriteter och minoritetsspråk – Minoritetspolitikens utveckling år 2019” som Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget lämnar över till regeringen i dag.

– Att fler kommuner och regioner har blivit medvetna och tagit ansvar i arbetet med mål och riktlinjer är positivt. Men i många fall har detta arbete, liksom arbetet inom minoritetspolitikens delområden, skett utan att minoriteterna getts möjlighet till inflytande. Delaktighet och inflytande är av avgörande betydelse för att synliggöra minoritetsgruppernas olika behov och prioriterade frågor, säger Pernilla Ek, enhetschef för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor vid Länsstyrelsen Stockholm.

Störst negativ effekt har detta för de judiska och romska minoriteterna vars språk inte omfattas av samma lagstadgade skydd som språken för samer, tornedalingar och sverigefinnar. Det visar rapporten för minoritetspolitikens utveckling 2019 som Länsstyrelsen Stockholms och Sametinget i dag lämnar över till regeringen.

I rapporten konstateras även att kommuner och regioners insatser inom minoritetspolitikens delområden; delaktighet och inflytande, språk och kulturell identitet samt diskriminering och utsatthet ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Däremot har det skett en positiv utveckling hos länsstyrelserna. Det delområde där det görs minst är diskriminering och utsatthet.

– Det är allvarligt att det sker så få insatser inom delområdet. För att motverka diskriminering och utsatthet så behöver kunskapen om nationella minoriteter och urfolket samer öka och sambanden synliggöras. Det behövs även mer kunskap för att motverka rasism och hatbrott mot grupperna. Den senaste tidens händelser efter domen i Girjasmålet är ett tydligt exempel på behovet av detta, säger Ellen Omma, handläggare minoritetspolitiska uppdraget Sametinget.

I och med förstärkningarna i minoritetslagen 2019 har efterfrågan på kunskap och stöd från Sametinget och Länsstyrelsen ökat ytterligare. Anslagen för uppdragets genomförande är dock oförändrade vilket gjort det allt svårare att möta upp behoven.

Förstärkningarna i lagen har även medfört ett ökat tryck på organisationer som företräder minoriteter och samer när det gäller att bidra med kunskap och att delta i samråd på alla nivåer. Även här behöver det tillföras mer resurser.

Rapporten ”Nationella minoriteter och minoritetsspråk – Minoritetspolitikens utveckling år 2019” Pdf, 10.4 MB.

Kontakt