Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stockholms läns arbetsmarknad är i kris och stockholmare varslas

Länsstyrelsen följer upp konsekvenserna på arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen i Stockholms län till följd av covid 19-pandemin. Analyserna av läget i länet rapporteras till regeringen.

Under 2000-talet har Stockholm haft två djupare konjunkturnedgångar. Den första skedde under tidigt 2000-tal och kopplas ihop med den så kallade it-krisen, den andra följde av finanskrisen 2007–2008. Nu står Stockholm, liksom resten av landet, inför en ny lågkonjunktur och av allt att döma en recession. Tidig statistik indikerar att Stockholms län har drabbats i högre utsträckning än resten av landet. Det kan bland annat förklaras av en större smittspridning och länets näringsprofil.

Arbetsmarknaden i Stockholms län har utvecklats starkt det senaste decenniet med en kraftig ökning av sysselsatta, såväl bland inrikes och utrikes födda samt bland kvinnor och män. Andelen sysselsatta länsinvånare uppgick till rekordnivån 72,7 procent under 2019. Under förra året inleddes dock en inbromsning av utvecklingen, vilken också fortsatt i början av 2020 och accelererat under pågående pandemi. Under perioden 1–27 mars 2020 varslades 36 800 personer i Sverige, varav 20 600 i Stockholms län, enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

– Den situation vi befinner oss i är exceptionell. Vi får signaler om att många av länets företagare och arbetsgivare befinner sig i ett mer eller mindre katastrofalt läge. Den omedelbara kris som många befinner sig i gör att den konjunkturella nedgången bedöms bli djupare nu jämfört med den som följde av den senaste finanskrisen, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Småföretagare, medelstora och stora företag inom flera näringsgrenar drabbas av rådande situation. Men tjänstesektorn, som är näringslivets motor i Stockholms län, har drabbats hårdast. Krisen slår hårt mot branscher där andelen anställda unga och utrikesfödda är hög, till exempel inom hotell, restaurang, taxi och privata tjänster. När arbetslösheten inom dessa branscher ökar innebär det också att den tidigare positiva utvecklingen på arbetsmarknaden i Stockholms län för exempelvis gruppen utrikesfödda kommer att brytas.

Resultatet av Länsstyrelsens stora medborgarundersökning 2019 visar att förhållandevis många länsbor lever med små ekonomiska marginaler där arbetslöshet och förlorad inkomst kan få stora konsekvenser. De här personerna är inte heller jämnt fördelade i geografin.

– Det innebär att den krisen vi befinner oss riskerar att öka de geografiska klyftorna inom länet ytterligare och med en sämre integration som följd, säger Sven-Erik Österberg.

I nuläget går det inte att prognostisera den ekonomiska utvecklingen i länet, men klart är att få delar av näringslivet kommer lämnas opåverkade av rådande pandemi. De delar som i dag är under hårt tryck lämnar ringar på vattnet och kommer leda till olika effekter. Ett exempel är bostadspriserna som riskerar att påverkas av den vikande konjunkturen. Den senaste tiden har det varit en stark prisutveckling på både bostadsrätter och villor, men om sysselsättningsgraden sjunker och hushållens finansiella förmögenheter urholkas vid börsfall kommer länets bostadspriser att påverkas.

Lägesbeskrivning av situationen på arbetsmarknaden och i den regionala ekonomin med anledning av covid-19 – 3 april 2020 Pdf, 749 kB.

Lägesbeskrivning – 19 mars 2020 Pdf, 727.7 kB.

Kontakt