Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Om Länsstyrelsens arbete med regional krisledning

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Stockholms län har Länsstyrelsen, nu som tidigare, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Det innebär att vi samordnar det regionala krisledningsarbetet, säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och hjälper andra aktörer, inte minst kommunerna, i detta arbete. Vi rapporterar också till regeringen om situationen och behoven i Stockholms län. Andra länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

För att samverka med andra aktörer i länet är Länsstyrelsen i Stockholm sedan flera år tillbaka en del av organisationen Samverkan Stockholmsregionen. Där ingår länets alla 26 kommuner, Region Stockholm, polis, räddningstjänsterna och andra viktiga myndigheter och organisationer i länet, som alla har uppdrag inom säkerhet och beredskap.

Samarbetet inom Samverkan Stockholmsregionen är alltid i gång och i normalläget möts alla aktörer i en avstämningskonferens en gång per vecka. Vid en samhällsstörning, som den vi befinner oss i nu på grund av coronaviruset, arbetar Samverkan Stockholmsregionen i så kallat aktiverat läge. Det innebär att vi intensifierar samarbetet och har tätare möten och att alla arbetar enligt en inriktning som vi gemensamt beslutat om.

Genom att samordna aktörerna och stödja varandra är vi helt enkelt starkare och kan uträtta mer än annars. Detta gäller inte minst på kommunikationsområdet. Kriser skapar ett stort behov av information och det är viktigt att vi som myndigheter har en god förmåga att möta detta behov – både gentemot enskilda medborgare men kanske framförallt i arbetet med att hjälpa kommunerna i det informationsarbetet.

Det som just nu händer sätter såklart många delar av samhället under stark press – inte minst länets hälso- och sjukvård, där brist på materiel till sjukvården är ett aktuellt exempel. En viktig uppgift för Länsstyrelsen och för Samverkan Stockholmsregionen är nu att prioritera resurser, så att samhället kan fungera trots den svåra situationen. Det handlar till exempel om att kommunerna i Stockholms län behöver ha kapacitet att ge barnomsorg till föräldrar med samhällsviktiga tjänster, även i ett läge då skolor och ordinarie barnomsorgs­verksamhet stängs helt eller dras ner.

Genom de löpande avstämningar som sker inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen kan Länsstyrelsen också skapa aktuella lägesbilder över situationen i Stockholms län. Dessa underlag och analyser ligger sedan till grund för beslut som fattas både av oss själva, av andra aktörer som exempelvis kommunerna och av regeringen. Länsstyrelsen har också nära kontakt med nationella myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Dessutom har alla 21 länsstyrelser i Sverige nyligen fått ett uppdrag av regeringen att upprätta ett gemensamt samordningskansli, speciellt för arbetet med coronasituationen. Kansliet kommer att kunna effektivisera samordningen av samhällets insatser ytterligare. Genom att varje länsstyrelse bidrar med kunskaper om situationen i sitt län skapar vi tillsammans en god bild av läget i Sverige.

Här hittar du information om coronaviruset och covid-19

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen

> Regional samverkan corona i Samverkan Stockholmsregionenlänk till annan webbplats

Kontakt