Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensamt arbete ska bidra till positiv utveckling för skogen i länet

Skog, Husby naturreservat

Foto: Frida Henriksson

Hur mycket skog finns i Stockholms län? Hur växer och brukas den? Hur mycket skog är skyddad och hur används den av länets invånare? Svaren på de och många fler frågor finns i den nulägesbeskrivning som Länsstyrelsen har tagit fram tillsammans med aktörer från hela skogens värdekedja. Nu fortsätter arbetet med att nå en gemensam riktning för utvecklingen av skogen och skogsnäringen i länet.

Det regionala arbetet påbörjades under förra året och är ett steg på vägen mot det nationella skogsprogrammets vision och mål om bland annat ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta, att skogen ska bidra med jobb och tillväxt samt ökad kunskap om hållbart brukande och bevarande av skogen.

Det är Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen, Region Stockholm, LRF Mälardalen, Naturskyddsföreningen Stockholms län, Mellanskog, Friluftsfrämjandet region Mälardalen och Holmen Skog som har tagit fram nulägesbeskrivningen. Nu fortsätter aktörerna att arbeta tillsammans i nästa steg.

– Efter att ha tagit fram en nulägesbeskrivning av skogen och skogsnäringen i länet fortsätter vi att leda det viktiga arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi. Vi ska nu identifiera och formulera målområden som alla berörda aktörer behöver arbeta med tillsammans för att bidra till en positiv utveckling för skogen i länet, säger Anna Hedberg, projektägare och chef för Länsstyrelsens enhet för landsbygdsutveckling. 

Skogen och skogsnäringen är viktiga för många olika aktörer. Det handlar om jobb och tillväxt, skogens bidrag till klimatomställningen, bevarande av biologisk mångfald, rekreation och friluftsliv med mera.

– Det här gör att det finns väldigt många olika intressen och infallsvinklar på skogen. Länsstyrelsens uppgift är att skapa en arena där skogens representanter kan mötas. Att skapa regionala dialoger och en gemensam strategi är viktigt för att skapa bättre förståelse för varandras ståndpunkter och tillsammans identifiera vad vi ska göra för att skogen och dess värdekedja ska utvecklas på ett positivt sätt i vårt län, säger Anna Hedberg.

Nulägesbeskrivning inför Stockholms läns regionala skogsstrategiPDF

Kontakt