Publiceringsdatum: 10 mars 2020

Ansökan om ändring i tillstånd för miljöfarlig verksamhet, Fuchs Lubricants Sweden AB , Haninge kommun

Fuchs Lubricants Sweden AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län ansökt om ändring av befintligt tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken på fastigheten Årsta 1:94 i Haninge kommun.

Ansökan omfattar utökad lagerhållning av brandfarlig vara klass 3 till 750 kubikmeter samt installation av en destillationskolonn för rening av smörjolja. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt ansökan bedöms den förändrade miljöpåverkan som ringa.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 i Stockholm och hos Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund, Rudsjöterrassen 2, 136 81 Haninge.

Eventuellt yttrande ska ha kommit in senast den 10 april 2020 till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller via e-post: stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 56492-2019.

Kontakt