Publiceringsdatum: 19 februari 2020

Samråd om förslag till Tulka naturreservat i Norrtäle kommun

Länsstyrelsen i Stockholms län har för avsikt att besluta om bildande av Tulka naturreservat i Norrtälje kommun. Beslutet rör fastigheten Tulka 1:58 samt del av fastigheterna Tulka 2:6 och Kusby 2:2.

Det fullständiga förslaget till beslut med skötselplan finns tillgängligt hos Länsstyrelsen i Stockholms län, Regeringsgatan 66, Stockholm samt på Länsstyrelsens webbplats till och med den 15 april 2020.

Innehavare av särskild rätt till området ges nu tillfälle att yttra sig över förslaget. Yttrande ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 15 april 2020. Ange diaruenummer: 511-24761-2012.

Eventuellt skriftligt yttrande ska skickas till:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm

Yttrandet kan också skickas via e-post till: stockholm@lansstyrelsen.se

Läs förslaget om beslut till bildandet av Tulka naturreservat härPDF

Kontakt