Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatförändringar påverkar fysiska kulturarvet – så ser riskerna ut i länet

Täljehus borgruin

Tälje hus borgruin i Södertälje kommun. Foto: Mostphotos

Fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen riskerar att påverkas av översvämningar och skred till följd av ett förändrat klimat. För att öka kunskapen om riskerna har Länsstyrelsen inventerat kulturhistoriskt värdefulla objekt i länet.

Ett förändrat klimat leder till mildare vintrar och varmare somrar med ökad risk för skyfall, stigande havsnivå och skogsbränder. Det är något som även kommer att drabba vårt kulturarv i form av historiska byggnader, fornlämningar, arkiv och museisamlingar.

Klimatförändringarnas konsekvenser kan vara omedelbara, som vid översvämningar då även risken för ras och skred ökar. Men konsekvenserna kan också visa sig mer långsamt och vara svåridentifierade i form av mögel och skadedjur.

För att skydda det fysiska kulturarvet är det viktigt att göra riskanalyser, övervakningar och underhåll. Som ett första steg har Länsstyrelsen identifierat hur fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen i Stockholms län riskerar att drabbas av översvämningar och skred.

– Av de objekt vi har tittat på riskerar framför allt fornlämningar att påverkas, till viss del byggnadsminnen och väldigt få kyrkor. I det här projektet har vi analyserat effekterna av översvämningar och skred. Men det finns många andra aspekter av klimatförändringar som också bör lyftas fram när frågan om kulturarvet och klimatförändringar diskuteras, säger Ola Winter, antikvarie på Länsstyrelsen.

Underlaget som Länsstyrelsen har tagit fram riktar sig främst till kommuner och syftar till att öka kunskapen om vilka fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen som kan påverkas inom länets olika kommuner.

– Vi vill medvetandegöra att även kulturarvet kan drabbas av klimatförändringar och att man redan nu bör diskutera hur man på bästa sätt kan värna om att skyddsvärda lämningar och byggnader bevaras för framtida generationer, säger Ola Winter.

Rapporten ”Ett levande kulturarv i ett framtida klimat” finns att läsa här Pdf, 1.3 MB.

I denna story map kan du läsa mer om projektet, ladda ner kommunspecifika underlag och navigera dig i en karta för att se vilka objekt som kan påverkas Länk till annan webbplats.

Om Länsstyrelsens arbete gällande fornlämningar och fornfynd

Om Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning

Kontakt