Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadsbyggande mer välkommet än befolkningsökning

Stockholms län växer med 35 000 personer årligen. Så har det sett ut i ett decennium och under 2000-talet har befolkningen ökat med en halv miljon. På ett övergripande plan är länsborna kluvna till att befolkningen ökar samtidigt som en tydlig majoritet är positiva till att det byggs fler bostäder. Attityderna varierar dock beroende på om det gäller länet i stort, den egna hemkommunen eller det egna närområdet.

Knappt hälften, 45 procent, av länets invånare ser gärna att länets befolkning ökar. Samtidigt är en lika stor andel negativ. När det gäller det egna närområdet är drygt var tredje positiv till befolkningsökning medan drygt hälften är negativ.

Samstämmigheten är större när det gäller bostadsbyggandet, 75 procent ser gärna att det byggs fler bostäder i länet. Hälften är även positiva till byggande i det egna närområdet.

– Både avseende befolkningsökning och bostadsbyggande är länsbor i åldern 18–30 år tydligt mer positiva än de som är 65 år och äldre. Gällande befolkningsökning är även länsbor med utländsk bakgrund mer positiva jämfört dem med svensk bakgrund, men åsiktsskillnaderna mellan könen är små, säger Gunhild Graseman, analytiker på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Generellt är länsborna mer positiva till både befolkningsökning och bostadsbyggande som inte sker i den egna kommunen eller närområdet. Endast 18 procent är negativa till ett ökat bostadsbyggande i länet, var fjärde är negativ till ökat byggande i kommunen och hälften vill inte att det byggs mer i det egna närområdet.

Under åren 2015–2018 tillkom i genomsnitt 16 500 bostäder om året i länet. Flest har byggts i Stockholms stad men sett till folkmängd är det i Sundbyberg, Upplands-Bro, Värmdö, Järfälla och Nykvarn det har byggts mest. De invånare som är mest positiva till bostadsbyggande i kommunen finns i Norrtälje, Vallentuna, Botkyrka, Nynäshamn, Haninge och Huddinge.

De allra flesta länsbor, nio av tio, trivs överlag med sitt boende och en majoritet om två tredjedelar har ingen önskan om att flytta ifrån det område där de bor i dag.

– Framför allt många äldre länsbor trivs mycket bra med sitt boende. Jämfört med gruppen 18–30 år och länsbor med utländsk bakgrund både trivs de bättre och tycker att månadskostnaden för boendet är godtagbar i större utsträckning. Det är även relativt få äldre som är trångbodda eller vill flytta till ett annat område, säger Gunhild Graseman.

Exempel från årets medborgarundersökning gällande befolkning och bostäder

  • Var femte anser att det är mycket dåligt att länets befolkning ökar, var fjärde är tydligt negativ till befolkningsökning i närområdet.
  • 85 procent av de unga (18–30 år) vill att det byggs fler bostäder i länet, jämfört med 62 procent bland dem som är 65 år eller äldre.
  • De som bor i lägenhet är positiva till byggande i närområdet i större utsträckning än de som bor i hus.
  • En tredjedel anser att månadskostnaden för boendet inte är godtagbar.
  • Andelen som tror att situationen i länet avseende boende kommer att försämras om 10–15 år har ökat från 23 till 35 procent mellan 2011 och 2019.

Mer om vad som framkommer i medborgarundersökningen som rör befolkning och bostäder Pdf, 985.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Om medborgarundersökningen

Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört medborgarundersökningar vartannat år sedan 2011. Ett urval länsbor besvarar frågor om boende, miljö, kommunikationer, arbete, trygghet, ekonomi med mera. 2019 års undersökning omfattar 14 000 personer i åldrarna 18–85 år. Frågeformuläret kunde besvaras digitalt eller på papper under perioden februari–maj 2019. Svarsfrekvensen om 44 procent innebär att undersökningen bygger på svaren från 6 200 länsbor.  

Frågorna och resultatet från hela Medborgarundersökningen 2019 finns här. Resultatet är uppdelat i tabeller på läns- och kommunnivå.

Kontakt